Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SO/Wa 100/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

z wniosku Komendanta Głównego Policji o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012...
administracyjnych sprawy postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 czerwca 2012...

I OZ 668/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt II SO/Wa 100/11...
postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. akt II SO/Wa 100/11 odmówił przywrócenia terminu...

I OZ 513/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-14

zażalenia B. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. sygn. akt II SA/Wa 398/19 odmawiające przywrócenia terminu...
odmówił B. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie tego postępowania w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 23 maja 2018...

II SA/Wa 1804/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów, postanowieniem nr [...] z dnia [...] października 2015 r...
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji nr [...] Szefa Agencji Bezpieczeństwa...

II SA/Wa 398/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-09

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Postanowieniem z 19 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 398/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia...
terminu do wniesienia skargi., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 14 czerwca 2019 r., sygn. akt I OZ 513/19 oddalił zażalenie Skarżącej na powyższe postanowienie...

II SO/Wa 100/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-05

organu złożył zażalenie na wskazane wyżej postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniem z dnia 5 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przedmiotowego zażalenia, wskazując, że dokonanie czynności procesowej z uchybieniem terminu nastąpiło...

II SA/Wa 2222/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-23

odrzucił wniosek J.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] lutego 2005 r...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni...

I OZ 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Nr [...] Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym został powiadomiony o terminie zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej z dniem [...] marca 2009 r...
.). Decyzja taka może więc być wzruszona w ramach postępowania odwoławczego bądź sądowoadministracyjnego, w efekcie czego może nastąpić przywrócenie żołnierza do służby...