Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Łd 692/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-09

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie...
wymeldowania postanawia odmówić przywrócenia terminu R.A. III SA/Łd 692/13, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Go 478/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.K. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia...
odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego 19 czerwca 2008 r. - k.5) reprezentujący skarżącą...

III SA/Lu 607/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-11

§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu...
wymeldowania A. J. z pobytu stałego z lokalu przy ul. K. w L., stwierdzono niedopuszczalność przywrócenia terminu do wniesienia odwołania z powodu uchybienia terminu do złożenia...

III SA/Gd 415/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-11

skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, 2. odrzucić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Decyzja Wojewody z dnia 3...
r., bezpośrednio w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz taki sam wniosek za pośrednictwem Wojewody...

II OZ 935/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J.R. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r...
SA/Ol 742/08 odrzucił wniosek J.R. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 13 października 2011 r. sygn. akt II SA/Ol 742/08...

III SA/Kr 155/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-26

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala. Decyzją z dnia [....] 2008 r. nr [.....] Prezydent Miasta K. orzekł o wymeldowaniu C. F...
wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [.....] 2008 r. i o uchylenie w/w decyzji organu I instancji. Pełnomocnik...

II OSK 2291/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

odwołania odniesiono się do złego stanu zdrowia strony, i kwestii eksmisji z przedmiotowego lokalu. Wraz z odwołaniem nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu...
złożony wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W takiej sytuacji należało zatem stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania., W skardze do WSA...

IV SA/Wa 949/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. Z. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2008 r...
. znak: [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia: - odmówić przywrócenia terminu - Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 949/09 Wojewódzki Sąd...

III SA/Lu 416/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

. na postanowienie Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego 1) oddala skargę; 2...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po zapoznaniu się z prośbą K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza z dnia...

II SA/Wr 362/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-17

Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o wymeldowaniu z miejsca pobytu czasowego uchyla...
. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przez S.O. odwołania od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] r. Nr [...] orzekającej o wymeldowaniu w/w osoby z miejsca pobytu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100