Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1615/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

: [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu skargę oddala Prezydent Miasta [...] decyzją nr [...] z dnia 14.04.2016 r. ustalił na wniosek W. S. warunki zabudowy dla zamierzenia...
prośby o przywrócenie terminu, o czym organ I instancji jej nie pouczył, a ona nie ma wykształcenia prawniczego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem...

II OSK 638/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem...
[...] maja 2007 r., zn [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości., W uzasadnieniu...

II OSK 1822/15 - Wyrok NSA z 2017-03-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2012 roku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia...

II SA/Łd 109/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-05

w dniu 5 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika K. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...
oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. P. i K. P. oraz A. Z. i R. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia...

II SA/Kr 1593/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-21

Odwoławczego w [...] z dnia 3 września 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. odrzuca skargę...
z dnia [...] września 2009r. znak: [...] , wydanym na podstawie art. 58 i 59 w związku z art. 123 oraz art. 129 § 2 i art. 134 kpa, odmówiło J.P. przywrócenia terminu...

II SA/Kr 799/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-20

w [...] postanowieniem z dnia [...] r., sygn. akt: [...] orzekło o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania., Organ odwoławczy pismo M. K. z dnia 14 czerwca 2008 r...
. potraktował jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż zgodnie z art. 58 § 1 i 2 k.p.a....

VIII SA/Wa 584/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

z siedzibą w P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] maja 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
), po rozpoznaniu wniosku [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: Spółka, wnioskodawca, skarżąca, strona) o przywrócenie terminu do złożenia...

II SA/Op 388/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-28

Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości...
. S. jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wydanie...

II OZ 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt II SA/Łd 114/06 o odmowie przywrócenia terminu...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny Łodzi odmówił przywrócenia terminu do wniesienia...

IV SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

[...] w [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania...
[...] w [...] wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Zarządu [...] z dni [...] marca 2016 r. nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100