Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 688/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] czerwca 2007 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 455/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-06

wniosku Prokuratora Rejonowego w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2012 r. o sygn. akt II SA/Wa...

III OZ 978/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-09

SA/Wa 1905/21 o przywróceniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi J.J. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia...
[...] marca 2021 r., [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków...

III OZ 495/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-18

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi L.B. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Dantych Osobowych z dnia 30 czerwca 2021 r., nr ZSPU.440.565.2019.WP.ŁZ.129503...
275/21 odrzucił wniosek L.B. o przywróceniu terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy, w sprawie ze skargi L.B. na decyzję Prezesa Urzędu...

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku Wojewódzkiego Sądu...
skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 390/09 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

II SA/Wa 438/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-08

niejawnym wniosku Z. B. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Generalnego...
Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia - przywrócić termin do usunięcia braku...

I OSK 2599/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

art. 134 kpa będzie każdorazowo wniesienie przez stronę wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności przewidziane w art. 58 kpa, przy czym, w przypadku...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (zażalenia) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, mocą art. 59 § 2 kpa, zastrzeżono do wyłącznej kompetencji organu odwoławczego...

II SA/Wa 1994/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od zarządzenia przewodniczącego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1994/06...
[...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych postanawia - odmówić przywrócenia terminu - Sygn. akt II SA/Wa 1994/06 POSTANOWIENIE Dnia 26...

II SA/Wa 385/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-19

[...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej: 'k.p.a.', złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku...

II SA/Wa 1182/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-09

niejawnym wniosku E. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych...
z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Pismem...
1   Następne >   +2   +5   +10   47