Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2482/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

Cudzoziemców z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowieniem z [...] lipca...
. Nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

II OSK 2874/21 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. nr DL.WIIIPO.410.4621.2019/MBa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 1...
listopada 2018 r. pozostawił wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania., Cudzoziemiec wnioskiem z 14 grudnia 2018 r. wniósł o przywrócenie terminu...

II OZ 363/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

/Wa 441/15, o przywróceniu terminu M. Z. do złożenia pełnomocnictwa oraz uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] listopada...
2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaleniu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie w części dotyczącej przywrócenia terminu...

II OSK 57/22 - Wyrok NSA z 2022-09-06

do uzupełnienia braków formalnych wniosku jako terminu procesowego ma zastosowanie instytucja przywrócenia terminu (art. 58 i art. 59 k.p.a.). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
., nr DL.WIIPO.410.7596.2020/PP/II w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 147/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-18

postanawia: 1. przywrócić termin do wniesienia skargi 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
. 32)., Pełnomocnik skarżącej w piśmie z 6 kwietnia 2011 r. wystosował do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, w którym wskazał, że skarżący z daleko...

IV SA/Wa 637/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

niejawnym wniosku M.V. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi M. V. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z [...] stycznia 2018r...
. nr [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z 10 kwietnia 2018r. Wojewódzki Sąd...

II OZ 1052/20 - Wyrok NSA z 2020-12-09

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi Y. N. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] maja 2019 r...
. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i umorzyć postępowanie o przywrócenie terminu. W dniu 8 lipca 2019 r. Y. N., reprezentowany...

IV SA/Wa 2611/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

M.E. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M.E. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców...
o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy., W odpowiedzi na wezwanie Sądu, skarżąca pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. podtrzymała...

V SA/Wa 1257/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-06

A.M. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A.M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia...
oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...

V SA/Wa 147/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-14

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia...
stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100