Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 923/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-26

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 27 września 2019 r. nr [...] ; [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu...
przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym., Organ egzekucyjny na podstawie...

I SA/Sz 146/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi przez M. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: Odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 18 września 2012 r. Wojewódzki...

I SA/Ke 90/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-05-31

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń...
Społecznych z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Gl 299/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-24

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
' lub 'strona skarżąca') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta R. (dalej jako: 'organ I instancji') z dnia [...] Nr [...], odmówiło...

II GZ 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Sz. z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 146/12 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
. odmówił przywrócenia terminu do rozpoznania wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Zakładu...

I SA/Lu 375/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-20

ze skargi W. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu. - oddala skargę. Decyzją...
. skarżąca wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wraz z wnioskiem złożyła odwołanie., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżąca wskazała...

I SA/Kr 159/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

grudnia 2016 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, - s k a r g ę o d d a l a - I., Postanowieniem z 16 lipca 2015r. Samorządowe...
J. D. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta K. z 30 marca 2015r. odmawiającej udzielenia ulgi w postaci...

II GZ 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Z. T. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
r. (data nadania) o przywrócenie terminu do uiszczenia opłat sądowych oraz do złożenia odpisu zażalenia z 15 marca 2016 r. (data nadania) w sprawie ze skargi Z. T...

II GSK 1507/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Z. B. na rzecz...
. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z [...] listopada 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę...

I SA/Gl 16/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Postanowieniem z dnia 16 lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100