Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-13

w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OZ 993/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-04

. na posiedzeniu niejawnym -wniosku R. S. z dnia 10 stycznia 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia z dnia 10 stycznia 2014 r. na zarządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r...
. oraz -wniosku R. S. z dnia 25 lutego 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie z Jego skargi na decyzję...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S o przywrócenie terminu do złożenia zażaleń z dnia 30 lipca 2012 r. na postanowienia z dnia 3 lipca 2012 r. oddalające...
wnioski o wyłączenie sędziego oraz protokolanta oraz wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia z 4 lutego 2013 r. na postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-17

wniosku R. S. przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń z dnia 10 stycznia 2013 r.: - na postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie...
terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-13

niejawnym wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 lipca 2012 r...
. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku...

III SA/Łd 193/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-15

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2021 roku nr SKO.4113.77.2021, SKO 4113.80.2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odmówiło R.N. przywrócenia terminu...

II SA/Go 749/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-02

Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia [...] lipca...
), odmówiło A.S. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, iż decyzją z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] Burmistrza...

II SA/Wa 449/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

. nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2. zasądza od Komendanta Głównego...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Decyzją z dnia [...] lipca 2018 r. Komendant [...] Policji nakazał Z.S., P.S....
1   Następne >   +2   +5   +10   100