Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Po 134/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone...
., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu organ wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Starosta G., działając na wniosek W. S., odmówił przywrócenia terminu...

II SA/Bk 751/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-12-12

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr SKO.410/18/2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
skargę Postanowieniem z 8 sierpnia 2023 r. nr SKO.410/18/2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży odmówiło A. L. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Lu 202/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-30

uznającej działki za mienie gromadzkie - w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi p...
o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. . Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2012r., sygn...

IV SA/Wa 2446/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

niejawnym wniosku skarżącego T. P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi T. P...
. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić...

II SA/Łd 726/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-01

: [...]) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu - oddala skargę. Sygn. akt II SA/Łd 726 / 05, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem Nr [...] (znak: [...]), z dnia [...] Dyrektor...
na rok 2004, odmówił przywrócenia J. D. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S...

II SA/Łd 724/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-01

przywrócenia terminu - oddala skargę. Sygn. akt II SA/Łd 724 / 05, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem Nr [...] z dnia [..] Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji...
o niekorzystnych warunkach zagospodarowania na rok 2004, odmówił przywrócenia J. D. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji...

SA/Rz 668/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-09

w P. z dnia [...] marca 2003 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę SA/Rz 668/03, U Z A S A D N I E N I E, Przedmiotem...
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. odmawiające H. Z. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Gd 461/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-14

Kolegium Odwoławczego z dnia 12 maja 2017r., sygn. akt [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego...
z dnia 12 maja 2017r., sygn. akt SKO [..], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 4 czerwca 2007r., orzekającej...

II SA/Lu 283/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-02

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 r., nr SKO.41/45/LE/2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
odmówiło W. Spółce z o.o. z siedzibą w L. (dalej jako: 'Spółka' lub 'Skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26...

II OZ 293/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-17

w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 998/13 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
., sygn. akt II SA/Rz 998/13 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi [...] spółka z ograniczoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100