Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bk 412/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-08

stycznia 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...
Postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. wydanym w sprawie niniejszej tutejszy sąd odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując...

III SA/Kr 1218/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-13

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia 8 września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków wniosku 1. uchyla zaskarżone...
w [...] Nr [...] z dnia [...] 2005r. o odmowie przywrócenia terminu do usunięcia braków we wniosku M. P. o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z tytułu...

VII SA/Wa 198/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

. na postanowienie [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia [...] grudnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia...
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 857, dalej 'rozporządzenie'), po rozpatrzeniu wniosku D. T. o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 1175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Służby Cywilnej z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. oddala skargę; 2...
. nr [...] [...], po rozpatrzeniu wniosku A. S., na podstawie art. 59 w zw. z art. 58 oraz art. 134 w zw. z art. 127 § 3 kpa, postanowił:, 1. odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Go 747/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-03

niejawnym wniosku W.S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi W.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r...
., nr [...] w przedmiocie zwrotu pism postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd...

III SA/Kr 886/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-14

2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 8 września 2010 r...
Centrum Profilaktyki Uzależnień w K' i nadania statutu jednostce postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu 4 lipca 2013 r. do Urzędu...

III SA/Kr 407/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-31

2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego...
odwołania A. P. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2010r. W treści odwołania A. P. zawarł również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, uzasadniając...

IV SA/Wa 75/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

niejawnym wniosku E. L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi E. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] listopada...
2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu E. L. (skarżący) wniósł skargę...

III SA/Lu 727/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-01

składek w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Wojewódzki Sąd...
[...] 2013 r., nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek., W piśmie z dnia 27 marca 2015 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

III SA/Łd 522/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-08

S.M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100