Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
2011 r. Jednocześnie od decyzji tych skarżąca złożyła odwołania wraz z wnioskami o przywrócenie terminów do ich wniesienia., W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała...

III SA/Lu 258/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-13

. W. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym...
. Komendanta Wojewódzkiego Policji wpłynął wniosek pełnomocnika M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Nr [...] Komendanta Miejskiego Policji...

IV SA/Gl 1219/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-09

mu to uprawnienie. Jednocześnie wraz z odwołaniem skarżący wniósł o przywrócenie terminu do jego złożenia. Jako przyczynę uchybienia 14 - dniowego terminu wskazał...
merytorycznie w przedmiocie odwołania, bez uprzedniego rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Jednocześnie przekazując sprawę do ponownego rozpoznania...

II SA/Wa 600/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -oddala skargę- Postanowieniem nr [...] z dnia [...] stycznia 2013 r...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - dalej powoływanej jako: 'K.p.a.', odmówił Z. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego Szefa...

VIII SA/Wa 530/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-26

ma obowiązek stwierdzić to uchybienie, zgodnie z art. 134 k.p.a., chyba że strona wniosła o przywrócenie terminu. W przedmiotowej sprawie postanowieniem z [...] marca 2021...
r. nr [...] KWP odmówił jednak stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Nie zgadzając się z postanowieniem organu o stwierdzeniu uchybienia terminu...

II SA/Wa 366/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Komendanta Wojewódzkiego...
') jest postanowienie Komendanta Głównego Policji (dalej: 'KGP', 'organ II instancji') nr [...] z dnia [...] grudnia 2019 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

IV SA/Gl 918/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-22

złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania i jako przyczynę uchybienia 14 - dniowego terminu wskazał trudną sytuację rodzinną oraz to, że w tym okresie...
Powiatowego Policji w Z. z dnia [...]r., bowiem właściwy organ rozpoznał odwołanie pomimo braku przywrócenia terminu do jego wniesienia. W konsekwencji przywołanego...

II OZ 380/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

2005 r., a wiec po upływie terminu do jej złożenia. Sąd wskazał, że do skargi kasacyjnej nie został dołączony wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia...
nie jest równoznaczne z przywróceniem terminu do jej wniesienia. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2006 r., stosownie do art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 1920/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-23

[...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji...
postanowienie Komendanta Głównego Policji z [...] sierpnia 2020 r. (nr [...]) o odmowie przywrócenia skarżącemu terminu do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta...

II SA/Wa 365/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. D. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] z dnia...
[...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia -odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi- Komendant...
1   Następne >   +2   +5   +10   100