Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OZ 1938/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Prokuratora Okręgowego...
Z. B. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 4 lipca 2017 roku wydanego w sprawe ze skargi Z. B. na bezczynność...

II SA/Łd 487/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-26

września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. Z. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie ze skargi K...
. Z. na decyzję Prokuratora Okręgowego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia...

III SAB/Kr 103/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 4 lipca 2017 r.; Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2017 r. referendarz Wojewódzkiego...
lipca 2017 r., W dniu 8 sierpnia 2017 r. skarżący wniósł sprzeciw od ww. zarządzenia składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu...

IV SAB/Wr 341/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-11

. na posiedzeniu niejawnym wniosku z dnia 18 stycznia 2021 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie...
postępowania przez Prokuratora Okręgowego w J. G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Uzasadnienie:, Pismem z dnia...

III SO/Kr 21/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

niejawnym wniosku Z. B. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu p o s t a n a w i a odrzucić...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 r. odrzucił wniosek Z. B...

II SO/Wa 5/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

niejawnym wniosku Prokuratora Krajowego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września...
- przywrócić termin do wniesienia zażalenia - Postanowieniem z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt II SO/Wa 5/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wymierzył...

II SO/Wa 5/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2007 r. sygn...
i odpowiedzią na skargę i jednocześnie złożył, skierowany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ww. zażalenia...

II SAB/Po 146/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi C. K. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w G. w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić wniosek C. K. o przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie. /-/ Tomasz...

IV SO/Wa 59/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt...
r., W piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r. (nadanym w tymże dniu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego) adwokat R. S., złożył wniosek o przywrócenie terminu...

II SAB/Łd 37/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

maja 2018 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. M. na bezczynność...
Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi. M.K. A. M. wniósł...
1   Następne >   +2   +5   11