Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Wa 1631/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-09

. nr [..] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił B. B. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia i stwierdził uchybienie terminy do jego wniesienia...
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zażaleniem na to postanowienie. Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2010 r. Minister odmówił przywrócenia terminu i stwierdził...

II OZ 1189/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi L. N. i L. N. na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia...
. N. i L. N., o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi L. N. i L. N. na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego...

I SA/Wa 1184/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-12

sprawy z wniosku M. Sp. z o. o. w S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi M. Sp. z o. o. w S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie wpisu nieruchomości do rejestru zabytków postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi Pismem...

VII SA/Wa 723/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania służy jednak tylko stronie, której organ doręczył decyzję (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2007 r., sygn. akt II OSK 1759/06...
[...] Konserwatora Zabytków z dnia [...].04.2012 r., zostało wniesione z zachowaniem terminu, w związku z czym rozstrzyganie o przywróceniu terminu do jego złożenia stało się zbędne...

I SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

2008 r. stwierdził uchybienie terminu do złożenia odwołania przez M. N. od decyzji [...] Konserwatora Zabytków z dnia [...] marca 2008 r. [...] nakazującej przywrócenie...
do wniesienia odwołania, a strona w odwołaniu nie zawarła prośby o przywrócenie ww. terminu - stosownie do przepisu art. 58 § 1 i 2 kpa, W skardze do Wojewódzkiego Sądu...

VII SA/Wa 362/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

tego środka - sprzeciwu (pod warunkiem spełniania ewentualnych innych przewidzianych przez prawo wymogów), bez potrzeby uruchamiania procedury przywrócenia terminu. Jak słusznie...
, bowiem sąd administracyjny w sytuacji złożenia wniosku o przywrócenie terminu z powodu błędnego pouczenia obowiązany jest przywrócić go stronie., Tym samym w razie złożenia...

VIII SA/Wa 971/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

, postanowił o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania oraz o stwierdzeniu uchybienia terminu do złożenia odwołania., Na skutek złożonej skargi Wojewódzki Sąd...
pokontrolne, nakładające na właścicieli przedmiotowej nieruchomości obowiązek przywrócenia przebudowanej części do stanu poprzedniego. Wskutek oględzin przeprowadzonych w dniu 28...

VII SA/Wa 1647/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

2020 r. W odwołaniu tym zawarto wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub uznanie, że odwołanie zostało wniesione w terminie, w ramach...
którego odwołujący się zakwestionował skuteczność doręczenia mu decyzji organu I instancji. Złożenie odwołania po terminie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia...

VIII SA/Wa 101/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

od tej decyzji. Postanowieniem z dnia [...] września 2014 roku organ stwierdził uchybienie terminu i odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., WSA w Warszawie...
/Wa 1238/14 uchylił postanowienie z [...] września 2014 roku o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania oraz stwierdzające uchybienie terminu. Z akt sprawy...

I SA/Wa 530/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

[...] kwietnia 2008 r., nr [...] w części dotyczącej terminu przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego, wyznaczył nowy termin wykonania tych prac do dnia 30 kwietnia 2009 r...
na terenie zabytkowego parku w S., gmina I., działka nr [...], usunięcie skutków zrealizowanych prac i przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu oraz zakreślił termin...
1   Następne >   +2   +5   +10   24