Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

IV SA/Wa 2482/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

Cudzoziemców z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowieniem z [...] lipca...
. Nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

II OSK 2874/21 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. nr DL.WIIIPO.410.4621.2019/MBa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 1...
listopada 2018 r. pozostawił wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania., Cudzoziemiec wnioskiem z 14 grudnia 2018 r. wniósł o przywrócenie terminu...

II OSK 57/22 - Wyrok NSA z 2022-09-06

do uzupełnienia braków formalnych wniosku jako terminu procesowego ma zastosowanie instytucja przywrócenia terminu (art. 58 i art. 59 k.p.a.). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
., nr DL.WIIPO.410.7596.2020/PP/II w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 1257/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-06

A.M. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A.M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia...
oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...

V SA/Wa 2354/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. Z. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia...
, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany; postanawia: - przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

V SA/Wa 1276/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lutego 2008 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi; W dniu 28 marca 2008 r...

IV SA/Wa 2519/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. N. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. N. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców...
z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi. A. N...

IV SA/Wa 706/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-20

z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 1...
2016 r., Nr [...], Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych...

IV SA/Wa 457/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

Cudzoziemców z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] listopada 2019 r. nr [...] Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 2018 r...

V SA/Wa 1520/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A.A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] marca 2010 r...
wniosek o przywrócenie terminu A.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] marca 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   54