Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 1946/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

niejawnym wniosku A. O. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r, sygn. akt...
: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1946/15 rozpoznał...

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

, jako złożoną z uchybieniem 30-dniowego terminu, jednocześnie pouczając skarżącą o możliwości wniesienia bezpośrednio do Sądu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia...
skargi., W wyniku złożenia takiego wniosku - na mocy postanowienia WSA z dnia 11 stycznia 2011 r. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi (sygn. akt IV SA/Po 679/10...

II OSK 2157/19 - Wyrok NSA z 2020-01-29

, nie mogą wpływać na jego charakter prawny. Strona uprawniona jest w takiej sytuacji - o ile środek zaskarżenia przysługuje - do zgłoszenia żądania przywrócenia terminu...
zobligowana do poniesienia określonych opłat ich nie uiściła, to obowiązkiem organu jest wezwanie jej do ich wniesienia we wskazanym przez ten organ terminie. W niniejszej...