Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II OZ 430/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

postanowienie. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3737/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. B. przywrócenia terminu do złożenia...
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazania...

IV SA/Wa 2260/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Przedmiotem zaskarżenia...
) po rozpoznaniu [...] września 2014 r. wniosku pana W. P. zam. [...] adres do korespondencji: Kancelaria Adwokacka, ul. [...], [...] W. o przywrócenie terminu do złożenia odwołania...

III OZ 542/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-08

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia oraz do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13...
w Białymstoku (dalej: Sąd I instancji), po rozpoznaniu wniosku A.I., odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia oraz uiszczenia wpisu odnośnie...

II FZ 637/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

. w P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 377/17 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie...
wniosek W. M. w P. (dalej: 'Wspólnota'’ 'Skarżąca') o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

IV SA/Wa 1864/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

wniosku M.- A.Z z siedzibą w P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M.- A.Z z siedzibą w P. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony...
Środowiska z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego...

II SA/Sz 647/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-27

Odwoławczego z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wskazując, że Organ I instancji podejmował w nieprawidłowy sposób próby doręczenia przesyłki zawierającej decyzję...

II SA/Wr 259/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-22

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. C. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2007 r...
działalności w zakresie odzysku odpadów p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia postanowienia. Pismem z dnia [...] S. C...

II SA/Sz 648/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-29

[...] wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wskazując, że organ I instancji podejmował w nieprawidłowy sposób próby doręczenia przesyłki zawierającej...
. 2095 ze zm.) orzekło o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Uzasadniając odmowę przywrócenia terminu do wniesienia odwołania Kolegium wskazało...

II SA/Lu 980/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-05

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] r. nr [...], W wyniku rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
organu I instancji Kolegium uznało, że został on złożony po terminie wynikającym z art. 127 k.p.a. i odmówiło jego przywrócenia postanowieniem z dnia [...] r., znak...

IV SA/Wa 2099/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi D. D. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie wezwania do oddania odpadu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu Dnia 2 sierpnia 2013 r. D. D. wniósł skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   24