Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II SA/Rz 1709/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-04

w razie uwzględnienia zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny, ewentualnie przywrócenia terminu do wniesienia skargi, o co skarżący również się w tamtej sprawie ubiegał, i skierowania...
zarejestrowano pod sygn. II SA/Rz 1487/15. Skarga ta, z powodu jej wniesienia z uchybieniem ustawowego terminu, została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 788/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

do ponownego odrzucenia skargi, rozpoznawanej na skutek przywrócenia terminu do jej wniesienia, w przypadku uznania przez Sąd, że zachodzi inna przesłanka określona w art. 58 § 1...
albo prezydentowi miasta., Z przepisu tego wynika zatem, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek, w określonym terminie podjąć albo :, - uchwałę w sprawie...

II SA/Sz 446/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-08-08

do upływu powyższego terminu 60 dni (także wskutek zwrotu wniosku przez doraźną komisję), który jest terminem zawitym, niemożliwym do przywrócenia, ani przedłużenia. Po upływie...
referendum lokalnego w sprawie przywrócenia M. statusu uzdrowiska. Tym samym 60- dniowy termin, o którym mowa w art. 14 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy upłynął w dniu 15...

III SA/Łd 472/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-31

przez ustawodawcę w/w termin jest terminem zawitym, niemożliwym do przywrócenia lub przedłużenia. Skoro zatem termin, o którym wyżej mowa upłynął w dniu 15 kwietnia 2012 r...
przez doraźną komisję), który jest zawitym terminem niemożliwym do przywrócenia ani przedłużenia (wyrok NSA z dnia 10 lipca 2002 r. sygn. akt II SA 1673/02, LEX nr 156836...

II SA/Wa 2327/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

ustawy o referendum lokalnym (także wskutek zwrotu wniosku przez doraźną komisję), który jest zawitym terminem niemożliwym do przywrócenia ani przedłużenia. Po upływie...
referendum lub jego upoważniony przedstawiciel zostali zawiadamiani o terminach i mieli możliwość uczestniczenia w obradach Komisji,, 3. zwróciła się do Prezydent m.st....

III SA/Wr 209/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-19

do wyłączenia gminy z terytorium powiatu, z jednoczesnym przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu, ma jedynie Rada Ministrów, czego dokonuje w drodze rozporządzenia...
przez gminę zadłużenia powiatu, co mieści się w kompetencjach tego organu., Zdaniem strony skarżącej sprawy dotyczące sieci szkół oraz zasad przywrócenia przez W. statusu...