Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VII SA/Wa 1641/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

załatwienie sprawy przez właściwe władze państwa członkowskiego (a o przywróceniu terminu w takiej sytuacji nie może być mowy). Zatem, Sąd jeszcze raz zaznacza...
, iż termin określony w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1192/69 jest terminem materialnym, a tym samym nie może być przywrócony. Skutkiem jego naruszenia jest natomiast...

II SA/Łd 1116/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-21

. postanowił przywrócić termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania i wznowił postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na podstawie przepisów z dnia 31...
administracyjnego, zakończonego decyzją z dnia [...] r. Sąd zauważył nadto, że w przypadku uchybienia terminu do wznowienia postępowania w trybie art.145a k.p.a. strona...

IV SA/Wa 2249/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

w odwołaniu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania bez rozpatrzenia, jako bezprzedmiotowy., Wobec tego, że sprawa została wszczęta przed 22 stycznia 2009r...
nieruchomości, zatwierdzono projekt podziału nieruchomości, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz ustalono termin wydania nieruchomości oraz opróżnienia lokali...

VII SA/Wa 1542/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

pojazdów kolejowych na linii nr [...][...] - [...], w stacjach: [...],[...],[...] oraz w odcinkach: od km 150,000 do km 150,200 i [...]-[...], w terminie do dnia...
nr [...] i nr [...] stacji [...] (odcinek [...] - [...]; km ok. 162,800- 163,100)., Organ wyznaczył termin usunięcia nieprawidłowości do dnia [...] listopada 2014 r., uznając...

VII SA/Wa 1802/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-03-02

roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Działki, zajęte czasowo na cele związane z realizacją inwestycji, należy przywrócić do stanu pierwotnego...
opinii w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się o nią przez inwestora, zgodnie z treścią art. 9o ust. 4 u.t.k., uznano za brak zastrzeżeń do wniosku-., Mając na uwadze treść...

VII SA/Wa 967/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

na linii nr [...] B. - J. od km 0.680 do km 8.250 w torze nr 2 - w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r., W ocenie Prezesa UTK ustalony stan faktyczny świadczył o naruszeniu...
., W sytuacji gdy strona, jako zarządca infrastruktury, nie mogąc zapewnić terminowej realizacji decyzji mającej na celu przywrócenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

nr '[...]' nie może zostać przywrócona do ruchu ze względu na jej stan techniczny, nie ma też możliwości jej udostępnienia licencjonowanym przewoźnikom ze względu na jej stan, a przywrócenie...
decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Przepis art. 200 § 1 O.p., zawierający...

VII SA/Wa 2668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

ich czytelności oraz widoczności w każdych warunkach atmosferycznych., Ponadto w punkcie drugim decyzji nakazał usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez przywrócenie pełnej...
nr [...][...]-[...], od km.0, 070 do km.32, 636 w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do dnia 31...

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Działki, zajęte czasowo na cele związane z realizacją inwestycji, należy przywrócić co stanu pierwotnego...
się do zarzutu A, dotyczącego nieuwzględnienia w zaskarżonej decyzji specyfiki sytuacji innego określenia w rozstrzygnięciu decyzji terminu wydania nieruchomości, przy uwzględnieniu...

IV SA/Po 539/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-23

lub przekazem pocztowym określonego punkcie 1 odszkodowania na adres uprawnionego Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna; 3...
wniosek w terminie od 1 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. z zastrzeżeniem, że odszkodowanie ustalane i wypłacane będzie według zasad i trybu określonych w przepisach...
1   Następne >   2