Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

III SA/Łd 692/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-09

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie...
wymeldowania postanawia odmówić przywrócenia terminu R.A. III SA/Łd 692/13, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OZ 1382/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] września 2016 r...
Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. Postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił M.M. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

I OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia...
. M. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] września 2016 r. Ponadto w przypadku uznania, że termin do złożenia...

II SA/Ke 218/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia...
[...] roku Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu [...], orzekającej...

II SA/Ke 219/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r...
. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu 15 października 2015...

I SA/Po 886/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-01

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Starosta [...] decyzją z [...] maja 2021 r., nr [...], ustalił na rzecz S. W. (dalej...
ze zm. - w skrócie: 'u.c-19'), wezwał S. W. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wnioskiem z [...] sierpnia 2021 r. S. W. wystąpił...

II SA/Lu 792/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-16

[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę Wojewoda...
) postanowieniem z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] odmówił J.B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Powiatowego z dnia [...] marca 2004...

II SA/Lu 203/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-11

skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 203/15 p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Gl 790/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wywłaszczenia...
ustalenia odszkodowania. W dalszej kolejności do Wojewody [...] wpłynął wniosek J. D., wysłany telefaksem [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na ww...

II SA/Go 562/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

do wniesienia odwołania (art. 134 kpa), to początek biegu siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu (art. 58 § 2 kpa) liczyć należy zazwyczaj...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu. Decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100