Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

III SA/Lu 71/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-20

. na postanowienie Wojewody L. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną...
. oraz wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji. Uzasadniając wniosek skarżący wskazał na prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w C. IV Wydział Pracy...

II SA/Sz 420/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę . M. M. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na postanowienie...
Wojewody z dnia [...] r., którym organ ten odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] r. w przedmiocie utraty prawa...

II SA/Po 111/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej po rozpatrzeniu...
wniosku T. K. (dalej jako skarżący) odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego w P. z dnia [...] września 2017 r...

I OZ 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-01

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 3 października 2007 r. o odrzuceniu skargi W. G. o wznowienie postępowania...
dla bezrobotnych postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek W. G. o przywrócenie terminu...

II SA/Rz 685/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-17

na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Spółki jawnej w M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2010r. znak...
: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - postanawia - odmówić stronie skarżącej A. Spółka jawna w M. przywrócenia terminu do złożenia skargi. Przedmiotem...

OSK 242/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-26

nie można stosować przepisów o przywrócenie terminów procesowych., Terminy prawa materialnego są terminami prekluzyjnymi, które muszą być uwzględniane przez sąd, a czynność podjęta...
: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i odrzucić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny...

I OSK 568/07 - Wyrok NSA z 2008-01-17

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 19 października 2006 r...
. oddalił skargę J. J. na postanowienie Wojewody K. - P. z dnia [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku przedstawiono...

I OZ 933/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

bezrobotnej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 16 października 2008 r. oddalił wniosek I. G. o przywrócenie terminu...
czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z wymienionego przepisu wynika, iż przesłanką przywrócenia terminu jest brak...

I OZ 871/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy...
jako wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Skarżąca wezwana została do nadesłania 5 egzemplarzy odpisów wniosku - w terminie siedmiu dni...

II SA/Bk 560/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

naruszeniu prawa polegającym na nierozpoznaniu wniosku H. D. z dnia [...].07.2007r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności wydanego...
o Niepełnosprawności w B. postanowieniem z dnia 20.06.2007 r. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania., W dniu 05.07.2007 r. H. D. złożyła wniosek o przywrócenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12