Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 2717/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-24

w Z. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
., nadanym w dniu 12 września 2019 r. w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, Strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne...

GZ 140/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

koncesji postanawia: - zażalenie oddalić - U Z A S A D N I E N I E Zaskarżonym postanowieniem oddalono wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odpisu z rejestru...
złożyło [...] z siedzibą w Warszawie. Domagało się zmiany postanowienia i przywrócenia terminu do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu podano, że wnioski...

II SA 4162/01 - Wyrok NSA z 2003-02-11

Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych /Ojcowie Franciszkanie/ o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu stałego od skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej...
. pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w rozpoznawanej sprawie. W uzasadnieniu podał, że skarga została wniesiona w terminie, a ponieważ termin...

VI SAB/Wa 119/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-07

lutego 2009 r., wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. Pismem z dnia 4 marca 2009 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Postanowienie powyższe jest prawomocne., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 58 § 1...

II GSK 921/12 - Wyrok NSA z 2013-10-11

gdyby strona równocześnie złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jak już wspomniano M. Sp. z o.o. w terminie do wniesienia odwołania zaskarżyła decyzję...
Prezesa UKE, zatem składanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania było bezprzedmiotowe., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego trafnie podniesiono...

VI SA/Wa 1136/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-01

z dnia [...] marca 2011 r. P. S.A. z siedzibą w W. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...
2011 r. przywrócił termin do złożenia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo...

VI SA/Wa 278/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-26

skarżąca w dniu [...] września 2008 r. zwróciła się do Prezesa UKE z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z wnioskiem...
o uchylenie zaskarżonego postanowienia., Prezes UKE postanowieniem z dnia [...] października 2008 r. przywrócił termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Pismem...

VI SA/Wa 1679/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

informacji przekazanym wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie przetargowe., Postanowieniem z dnia [...] marca 2012 r. Prezes UKE przywrócił termin...
[...] października 2009 r. Prezes UKE, działając zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomił [...] o tym, że w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa UKE wyników wyżej...

VI SA/Wa 1874/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

z dnia (...) października 2019 r. sygn. akt (...) w sprawie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania, sąd wskazał, iż w sprawie nie można uznać...
postępowania po terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania oraz po terminie jednego...

VI SA/Wa 2413/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-26

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, złożyła także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Sąd postanowieniem z dnia 22 stycznia 2014 r...
. przywrócił termin do wniesienia skargi., Wskazać należy, że stosownie do treści art. 207 ust. 1 p.t. w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prezes UKE, w drodze...
1   Następne >   +2   5