Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 800/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-08

Budowlanego z dnia [...] marca 2009 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
stycznia 2008 r. wystąpiła z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia...

I SA/Bd 2/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-08

2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. P. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: odmówić przywrócenia terminu Postanowieniem z dnia 04 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd...

II GZ 373/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-28

lipca 2021 r. sygn. akt VII SA/Wa 1823/20 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Mazowieckiego...
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie...

I SA/Go 83/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-12

2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M.G....
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok postanawia: odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Rz 158/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II...
. Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z uzasadnienia i akt administracyjnych sprawy wynika, że Wójt Gminy [...] decyzją z dnia [...] lipca 2015 r...

II SA/Wr 809/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-19

na podstawie art. 134 k.p.a. - 'w związku z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz z odwołaniem' Y. i O. N. od decyzji Prezydenta...
przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od opisanej wyżej decyzji Prezydenta W. z dnia [...] jednocześnie składając odwołanie...

II SA/Gl 677/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-13

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu budowlanego oddala...
' przez 'urząd' słupka granicznego, co powoduje naruszenie jej własności. Nie zawarto w nim natomiast wniosku o przywrócenie terminu. Wobec powyższego Kolegium podkreśliło...

I SAB/Sz 3/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na bezczynność Gminy Miasta [...] w przedmiocie korekty informacji PIT-8C p o s t a n...
a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na bezczynność Skarżący S. S. w dniu [...] r. zwrócił się do Prezydenta Miasta z żądaniem wznowienia postępowania...

IV SA/Wa 630/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

niejawnym wniosku H. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2014 r...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej Postanowieniem...

II OZ 1308/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

odrzucające wniosek I.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odmawiające M. M. przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. M. i M.M. na uchwałę Rady...
. o przywrócenie terminu do wniesienie skargi na uchwałę Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2004 r., nr XXVIII/585/2004 w przedmiocie miejscowego planu...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100