Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 549/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-17

nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] lipca 2009 r. Nr [...] w sprawie udzielenia pomocy w formie przyznania specjalnego zasiłku celowego, w kwocie...
na sezon grzewczy 2009/2010., W dniu 3 lipca 2009 r. K. K. wystąpiła do Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr [...] w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. o przyznanie pomocy...

I OSK 2361/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia...
., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] września 2016 r. o odmowie skierowania C. H. do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wskazano, że wnioskiem...

II SA/Bd 591/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2012r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla...
z dnia [...] kwietnia 2012 r., znak [...] działający z upoważnienia Wójta Gminy [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na podstawie art. 60 ust. 1, art...

III SA/Kr 31/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-20

, iż zasiłek przyznawany na mocy art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jest jedynie formą wsparcia osoby w trudnej sytuacji życiowej, nie może być traktowany, jako forma...
strata w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej przybrać musi postać np. utraty lub uszkodzenia nieruchomości w stopniu, który uniemożliwia zaspokajanie funkcji mieszkalnej...

IV SA/Wr 358/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta L., Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup...
Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wpłynął wniosek małżonków E. i L. L. o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup gorących posiłków (dietetycznych) w kwietniu 2008r...

IV SA/Po 26/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-21

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. o przyznanie: pomocy finansowej na leczenie dzieci cierpiących na schorzenia nabyte w wyniku łamania praw człowieka, pomocy finansowej...
Społecznej w J., na podstawie art. 3 ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 11 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j...

III SA/Gd 352/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-19

14, art. 39 ust. 1, art. 107 ust. 4a w związku z art. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769...
) Prezydent Miasta odmówił przyznania P. P. (zwanemu dalej: 'wnioskodawcą', 'stroną' albo 'skarżącym') świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego...

II SA/Łd 603/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-26

, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] Nr [...], wydaną na podstawie art. 3, art. 4 i art. 32 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r...
., Nr 64, poz. 414 ze zm.), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Ł. - B. przyznał E. W. zasiłek celowy bezzwrotny w miesiącu styczniu i lutym 2003...

III SA/Kr 325/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-18

grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia należności podlegających zwrotowi z tytułu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej, zapadł...

IV SA/Gl 1562/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-25

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] M.P. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C...
prowadzonych prac przez firmę A., Decyzją z dnia [...], nr [...], działający z upoważnienia Burmistrza Miasta C., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100