Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 419/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w W. oddala skargę w całości. Zaskarżoną...
i Gminy W., decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.z dnia [...] kwietnia 2019 r. ([...]) o odmowie skierowania skarżącej T.G. do Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Gl 854/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-23

ośrodka pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2) zasądza od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt...
[...] oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. i wskazała jego siedzibę przy ul. [...] w Z. (§ 1 i 2). Postanowiła również o wejściu w życie...

II SA/Łd 887/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

roku sprawy ze skargi D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
o odmowie umieszczenia D. R. w Domu Pomocy Społecznej w N.., Z akt sprawy wynika, że decyzją z [...] strona została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (dalej też 'DPS...

IV SA/Wr 208/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
. 2 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), art. 104, 107 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks...

I OSK 1627/20 - Wyrok NSA z 2020-12-18

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. oddala...
w [...] z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok zapadł w następującym stanie...

III SA/Gd 200/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-28

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 15 listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia 30 sierpnia 2019 r...
., nr [...], Prezydent Miasta w punkcie 1. skierował od dnia 30 sierpnia 2019 r. J. G. na pobyt stały w Domu Pomocy Społecznej przy ul. H. [...], na miejsce dla osób przewlekle...

III SA/Kr 1408/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-20

października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 21 października...
2019 r. sygn. akt: [...] utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy B z dnia [...] 2018 r. znak: [...] w sprawie umieszczenia B. G. w Domu Pomocy Społecznej...

IV SA/Wr 510/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej...
. (nr [...]), wydana po rozpatrzeniu odwołania strony od decyzji Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] lipca 2019 r. (nr [...]) o ustaleniu...

III SA/Gd 378/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-16

. z dnia 30 stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. nr [...] Wójt Gminy D...
pomocy społecznej '[....]' w D.. Wnioskodawca poinformował wcześniej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w D. (dalej jako 'GOPS'), że decyzję o zamieszkaniu w domu pomocy...

III SA/Lu 83/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w B. P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części...
z późn. zm.), art. 110 ust. 1 oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) uchwałę nr [...] w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100