Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta miasta W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Decyzja wydana została...

II SA/Po 611/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej; oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia...
poniesionych przez Gminę K. w okresie od [...] marca 2015 r. do [...] kwietnia 2015 r. w związku z pobytem C. W. w Domu Pomocy Społecznej w [...] za okres od dnia [...] marca...

II SA/Łd 364/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-20

roku sprawy ze skargi D. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do innego domu pomocy społecznej 1...
D.O. do Domu Pomocy Społecznej w B., na terenie powiatu pruszkowskiego., Jak wynika z akt sprawy, decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] D.O. został skierowany do domu...

I OSK 2540/15 - Wyrok NSA z 2017-03-03

w Suwałkach z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r. sygn...
z dnia 18 lutego 2015 r. nr KO.800/8/15 w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

II SA/Po 610/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej; oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia...
wysokości należności z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę K. w okresie od [...] września 2015 r. w związku z pobytem C. W. w Domu Pomocy Społecznej...

I SA/Wr 604/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

Społecznej (dalej: GOPS). Jednostka ta została powołana do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym...
). Działalność GOPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.; dalej: ustawa pomocy społecznej).Zadaniem GOPS...

I SA/Gd 1231/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-17

' lub 'Skarżący') o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności w zakresie pomocy społecznej...
wykonywanych za pośrednictwem jednostki budżetowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz zapewnieniem pobytu w domu pomocy społecznej., We wniosku przedstawiono...

II SA/Bd 1088/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

[...] marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i P. Społecznej z dnia [...] sierpnia 2012 r. w sprawie...
domów pomocy społecznej, orzekł o skierowaniu T. S., w ramach zabezpieczenia i na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia [...].06.2016 r., sygn. akt V RNs 557/16...

IV SA/Wr 495/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr SKO [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej...
na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. i art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.; dalej: ustawa), po rozpatrzeniu...

IV SA/Gl 741/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-27

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
[...] r., nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w R., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta R., na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100