Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 884/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-08

za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta O.z dnia [....] 2012 r. Nr [....] oraz z dnia [....] 2012 r...
wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:, - za okres od 10 sierpnia...

IV SA/Wr 374/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej I. uchyla...
., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w sprawie ustalenia H. J. odpłatności za pobyt matki - M. Z. w domu pomocy społecznej począwszy od 23 września 2001r...

I OSK 2696/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz Ż. K. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. kwotę 180...
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]., Wojewódzki Sąd...

I OSK 2695/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz M. K. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. kwotę 180...
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]., Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wr 50/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-27

Odwoławczego w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje adwokatowi M. D. od Skarbu...
Społecznej w L., ustaliło odpłatność skarżącego za pobyt ojca - W. K. w domu pomocy społecznej począwszy od 20 maja 2011 r. w ten sposób, że:, - od 20-31 maja 2011 r. w wysokości...

II SA/Po 927/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P...
. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98...

I OSK 2726/12 - Wyrok NSA z 2013-09-13

w [...] z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżony wyrok...
zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił następujący stan faktyczny...

I OSK 2274/12 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Odwoławczego w Sieradzu z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Wójta Gminy Wierzchlas z dnia [...] stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach...

IV SA/Gl 196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-20

nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...
. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdził nieważność zarządzenia Wójta Gminy K. z dnia [...] w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

III SA/Kr 1611/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
, złożyła wniosek o skierowanie jej do domu pomocy społecznej prowadzonym przez Fundację 'A', prowadzonego na zasadach komercyjnych., Decyzją z dnia [...] 2012 r. na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100