Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 991/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2015 roku Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ją decyzję Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] 2015 roku Nr [...]. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

IV SA/Wr 919/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

., dalej skarżący, od wydanej z upoważnienia Wójta Gminy O. decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia [...], nr [...], w sprawie zwrotu należności...
z tytułu wydatków poniesionych zastępczo przez Gminę O. za pobyt B. K. w Domu Pomocy Społecznej w O. w okresie od dnia 6 lutego 2008 r. do dnia 5 czerwca 2008 r...

III SA/Gd 665/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 30 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
odwołania I. Ł.-R. oraz W. K. utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w dniu 28 kwietnia 2015 r...

I OW 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

o właściwość pomiędzy Starostą M. a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...
nim a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...

I OSK 1298/14 - Wyrok NSA z 2015-12-03

[...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej (pkt I) oraz przyznał adwokatowi kwotę 295,20 zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (pkt II...

I OSK 1297/14 - Wyrok NSA z 2015-12-03

[...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej (pkt I) oraz przyznał adwokatowi kwotę 295,20 zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (pkt II...

IV SA/Wr 906/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., w przedmiocie:, 1. ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu zaległych opłat za pobyt ojca skarżącej w Domu...
2014r. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., powołując się na art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej k.p.a....

II SA/Sz 855/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją...
administracyjną z dnia [...], Prezydent [...], działający poprzez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ustalił A.Ś. odpłatność za pobyt jego matki T.Ś. w Domu...

I OSK 2585/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję...
uchylenia decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej oraz orzekł o kosztach pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu., Wyrok został wydany w następujących...

I OSK 1615/13 - Wyrok NSA z 2015-01-09

w [...] z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala...
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, oddalił skargę., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Działający z upoważnienia Prezydenta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100