Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 769/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-14

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Prezydent Miasta Z. decyzją z dnia [...] r. Nr [...] wydaną...
na podstawie art. 54 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, art. 106 ust. 1 i art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił...

I SA/Wa 1595/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

w W. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia...
w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r. ustalającą z dniem 1 marca 2011 r. odpłatność za pobyt Z. M. w Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Op 479/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-19

. Działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, decyzją z dnia [...], nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu...
. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu...

I SA/Wa 2371/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
. nr [...] w sprawie o stałe cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pod nazwą '[...]' - utrzymał w mocy...

II SA/Łd 1103/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-09

ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala...
skargę. Decyzją z dnia [...], działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Ł. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienił decyzję tego organu z dnia...

II SA/Op 407/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-10

z upoważnienia Burmistrza Nysy, decyzją z dnia [...] , nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w N. odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu 'Pomoc państwa...
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie...

II SA/Op 475/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-02

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działający z upoważnienia Burmistrza Nysy - po ponownym rozpatrzeniu sprawy wskutek uchylenia przez organ odwoławczy wcześniejszej...
). Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał przepisy art. 8 ust. 1, 3 i 9, art. 11, art. 24 ust. 2, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

II OSK 2258/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

art. 6 pkt 5 oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w związku z art. 7...
o samorządzie powiatowym, powiat jest zobowiązany do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4...

II SA/Gd 378/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-08

Kolegium Odwoławczego z dnia 28 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej...
oddala skargę. Decyzją z dnia 26 stycznia 2010 r., nr [...], Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., działając z upoważnienia Burmistrza L., odmówił...

II SA/Go 249/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona...
postępowania sądowego. Pismem z dnia [...] listopada 2010 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadomił D.K. o wszczęciu - z urzędu - postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100