Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 290/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-07

we W. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 10 ( dziesięć ) złotych. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
Terenowej Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. postanowiła zmienić decyzję z dnia [...] r. nr [...] w części dotyczącej terminu wypłaty renty socjalnej...

II SA/Łd 391/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
, 4-6, art. 107, art. 109, art. 110 ust. 7, art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn, zm...

IV SA/Po 806/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-06-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie przyznania Domu Pomocy Społecznej; na II. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r...
socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, według potrzeb...

IV SA/Wr 131/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
I instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. Decyzją z dnia [...]r. nr [...]Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś...

II SA/Bk 436/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-11-08

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej i zasiłku okresowego oddala...
w Z. na ul. S. [...], od decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania zasiłku celowego, świadczeń...

I SA/Wa 737/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-23

w [...], po rozpatrzeniu odwołania G.K. utrzymało w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] grudnia 2003 r., nr [...] przyznającą G.K. zasiłek...
pracy bez prawa do zasiłku, leczącą się przewlekle, nie osiągającą dochodów., W decyzji z dnia [...] grudnia 203 r., nr [...] Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w P...

II SA/Sz 629/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-13

[...]r. Nr [...] w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...
o umieszczeniu Pana M. G. w Domu Pomocy Społecznej, wskazując w uzasadnieniu, że na podstawie złożonego wniosku o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej...

III SA/Wa 580/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

Należności, których obowiązek zwrotu wynika z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm.; art. 101 ust. 7...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm./ nie mogą być dochodzone w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

II SA/Łd 370/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Sygn. akt: II SA / Łd 370 / 04...
odpłatność za pobyt B.B. w domu pomocy społecznej oraz ustalenia od dnia l stycznia do dnia 28 lutego 2003 roku miesięcznej odpłatności w wysokości 200 % kwoty określonej...

II SA/Kr 166/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-02-21

nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. przyznającej T.K. zasiłek celowy w kwocie 20 zł na zakup środków czystości, działając na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust...
. 3 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r., nr 64, poz. 414 z późno zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100