Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1894/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-07

1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, upoważniony przez radę gminy na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13...
poz. 60 ze zm./ do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, nie ma uprawnienia do upoważnienia pracowników ośrodka w trybie art. 268a...

II SA/Gd 1623/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-03-04

społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, odnosi się wyłącznie do zakresu i form pomocy oraz trybu, w jakim pomoc ma być udzielana; nie mają natomiast zastosowania...
te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które ograniczają prawo kobiet do uzyskania pomocy zagwarantowanej im w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny...

II SA/Wr 854/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-26

W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 25 czerwca 1996 r. w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej - uchylił zaskarżoną decyzję...
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. - Barbara W. wniosła o przyznanie zasiłku celowego na koszty zakupu glukometru i wagi w kwocie 740 zł, niezbędnych do leczenia syna...

SA/Sz 1760/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-09-03

Barbarze W. na cele pomocy społecznej, uznawszy, iż wydatki te w istocie zostały przeznaczone na cel niezgodny z ustawą, to jest na zakup przez obdarowaną opału i żywności...
fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn dokonanych na cele pomocy społecznej, przy czym za wydatki na cele pomocy społecznej...

I SA 31/97 - Postanowienie NSA z 1997-05-22

Spadkobiercy osoby uprawnionej do świadczenia w formie stałego zasiłku wyrównawczego /art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej w brzmieniu...
nadanym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - Dz.U. nr 100 poz. 459...

I SA 498/97 - Wyrok NSA z 1997-08-08

Prawo do renty socjalnej na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, dodanego przez ustawę...
z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. nr 100 poz. 459/, przysługuje osobie...

I SA/Po 1532/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

podatków, np. przepisów o pomocy społecznej, brak podstaw prawnych do oceny zasadności stosowania np. ulg w spłacie podatków w aspekcie takich przepisów /o pomocy społecznej...
, że sytuację podatnika należy rozpatrywać w aspekcie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Skoro prawo podatkowe jest prawem autonomicznym, to w sytuacji, gdy z treści...

III RN 54/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-01-10

(...) w przedmiocie przyznania zasiłku z pomocy społecznej na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (...) od postanowienie...
zasiłku z pomocy społecznej'., Postanowieniu temu zarzucił rażące naruszenie art. 27 ust. 2 w zw. z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...

SA/Bk 823/97 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1997-08-28

skargę odrzucić w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego.

III ZP 35/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-10-24

zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów /Dz.U. nr 58 poz. 346 ze zm./. Na zebraniu pracowników w dniu 7...
Społecznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej...
1   Następne >   +2   5