Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 319/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-01-09

Po wejściu w życie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, wprowadzonego przez art. 1 pkt 19 ustawy...
z dnia 14 czerwca 1996 r. /Dz.U. nr 100 poz. 459/, wydane dotychczas na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej decyzje w przedmiocie przyznania zasiłku stałego...

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

należy do organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości., Taką organizacją nie jest zaś ośrodek pomocy społecznej zobowiązany...
do niesienia pomocy w oparciu o ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

korzystania z usług opiekuńczych przewidzianych w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, świadczonych...
Pomocy Społecznej w M. z dnia 30 września 1997 r. w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania...

II SA/Gd 2070/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-19

Organ administracji właściwy w sprawach pomocy społecznej, po ujawnieniu w toku postępowania, iż osoba /rodzina/, która ubiega się o przyznanie pomocy spełnia wszystkie...
kryteria ustawowe określone w art. 2 ust. 1-3, art. 4 ust. 1, oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm...

OPK 39/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-01-19

Powódź jest zdarzeniem losowym w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 3a i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm...
Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Mieczysława K. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 9 września 1997 r...

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

. utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 3 marca 1997 r. (...) o przyznaniu Danucie Sz. pomocy w formie usług opiekuńczych 4...
rodziny i nie może korzystać z opieki najbliższych. Przysługuje więc jej prawo do uzyskania pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych. Jednakże za usługi te powinna...

OPS 12/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

Osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy przysługuje renta socjalna na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U....
kwietnia 1997 r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. decyzją z dnia 29 kwietnia 1997 r. odmówił przyznania renty socjalnej Dariuszowi G. i decyzja...

II SA/Łd 744/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-04-01

1. Przepis art. 31a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ nakłada na organ pomocy społecznej obowiązek rozważenia...
Społecznej w R., działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, odmówił...

II SA/Kr 1835/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-21

Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Decyzją Kierownika O środka Pomocy Społecznej w Ł.D....
tej ustawy oraz wyjaśnień Departamentu Pomocy Społecznej tego Ministerstwa, zawartych w piśmie nr DPS. III.O75/50/2641/97 z dnia 23 lipca 1997 r. i art. 104 Kpa...

I SA 698/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

Jeżeli okoliczności sprawy wykażą, że ubiegający się o przyznanie zasiłków z pomocy społecznej mieszka samotnie, a jedynie z racji sprawowania nad nim opieki przebywają...
przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Ireneusza J. na decyzję...
1   Następne >   +2   6