Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 767/81 - Wyrok NSA z 1981-04-27

Instrukcja nr 5/68 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych /Dz.Urz. MZiOS nr 6 poz. 33...
. W obydwu decyzjach powołano jako ich podstawę przepisy instrukcji nr 5/68 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie pomocy społecznej w formie...

I SA 2178/81 - Wyrok NSA z 1981-11-05

i ukierunkowania z punktu widzenia społecznego prawidłowości rozstrzygnięć organów administracji również w sprawach zamiany lokali mieszkalnych z urzędu...
. zaskarżył decyzję Prezydenta Miasta Łodzi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze podnosi, że oboje z Danielą T. są kalekami potrzebującymi pomocy i opieki...

SA 955/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

. Względy społeczne lub życiowe, o których mówi ten przepis, mogą uzasadniać udzielenie zezwolenia również wówczas, gdy występują one po stronie stałego mieszkańca Warszawy...
się najemcą lokalu, w którym zamieszkuje - Ob. S., która ma 87 lat, jest niewidoma i wymaga stałej pomocy innej osoby, a jest przy tym zupełnie samotna. , Organy administracji...

SA 189/81 - Wyrok NSA z 1981-03-30

pomocy. Pracuje bowiem w systemie zmianowym, a ponadto ma samochód, który ułatwia mu poruszanie się. Jest on wychowany na wsi i ma duże doświadczenie rolnicze, co rokuje...
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W niniejszej sprawie należało ze szczególną...

II SA 198/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

o powierzchni 3 ha rozpoczął budowę domu mieszkalnego i przechowalni owoców. Gospodarstwo rolne uprawiał sam, korzystając z pomocy żony i starszej córki - uczennicy...
zamierza przeznaczyć łącznie 14 ha. Nadal nie będzie korzystał z pracy najemnej, poza okresową, doraźną pomocą. Ziemia na spornej działce jest zbyt dobra, by przeznaczyć...

SA 810/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

z częściami zamiennymi, gdzie dokonał zakupu prądnicy, nie uznawał książeczek międzynarodowej pomocy. , Główny Urząd Ceł decyzją z dnia 6 stycznia 1981 r., nr KC...
do wglądu rachunek nr 352/80 z dnia 9 grudnia 1980 r., wystawiony przez Polski Związek Motorowy za wykorzystane listy kredytowe Międzynarodowej Pomocy Samochodowej...

SA 755/80 - Wyrok NSA z 1981-01-07

się nimi, nie pracował na ich gospodarstwie i nie udzielała im żadnej pomocy. Od najmłodszych lat nie zdradzał najmniejszego zainteresowania rolnictwem. Po ukończeniu szkoły...
rodzice zmuszeni byli korzystać z pomocy sąsiadów., Dyrektor Wojewódzkiego biura Geodezji i Terenów Rolnych, działając z upoważnienia Wojewody S., utrzymał w mocy...

SA/Kr 144/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-10

/np. w związku z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej/, nie stwarza podstaw do kumulacji gruntów tych gospodarstw dla celów podatkowych. Pomoc tego rodzaju...
na własny rachunek, to brak jest podstaw do połączenia tych gruntów z gruntami jego matki dla celów wymiaru podatku gruntowego. Sam fakt, że rodzice świadczą pomoc synowi...

SA 819/80 - Wyrok NSA z 1981-02-06

których Spółdzielnia ta została zobowiązana do świadczenia pomocy w likwidacji skutków zimy 1980/1981 przez oddanie do dyspozycji zarządu dróg publicznych 5 pojazdów samochodowych...
wszystkich jednostek transportowych warunkowana jest przejezdnością dróg, tzn. ich odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi. Udzielenie pomocy w tym zakresie zarządom dróg...