Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 2078/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

na czas trwania postępowania M. S. w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody. Ostateczną decyzją Prezydenta [...] z dnia [...] października 2017r. nr [...] M. S. została...
skierowana do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast ostateczną decyzją Prezydenta...

II SA/Łd 417/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-16

ze skargi S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1. oddala skargę; 2...
. 1, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 106 ust. 1, 4 i 6, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn...

IV SA/Po 872/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

Pomocy Społecznej we [...] z dnia [...] maja 2019 r., nr [...] Decyzją z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta...
Gminy [...] z dnia [...] maja 2019 r. nr [...], odmawiającą przeniesienia M. S. do Domu Pomocy Społecznej w [...]., Powyższe decyzje wydano w następującym stanie...

I SA/Wa 1413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

w [...] uchyliło decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] i orzekło o skierowaniu T. D. do Domu Pomocy Społecznej w P. przy ul. [...], [...]., W sprawie ustalono...
. Do akt dołączono m.in. postanowienie Sądu Rejonowego w G. z dnia [...] maja 2018 r., sygn. akt [...] Rns [...] orzekające przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej...

I SA/Wa 1414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

w [...] uchyliło decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] i orzekło o skierowaniu S. D. do Domu Pomocy Społecznej w P. przy ul. [...], [...]., W sprawie ustalono...
. Do akt dołączono m.in. postanowienie Sądu Rejonowego w G. z dnia [...] maja 2018 r., sygn. akt [...] Rns [...] orzekające przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej...

IV SA/Gl 1029/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej Kpa), a także ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...

I SA/Wa 1168/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

., nr [...], o zmianie decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Samorządowego Kolegium...
[...] skierował W. S. na pobyt stały do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w [...] na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w [...] Wydział III Rodzinny...

II SA/Łd 401/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-25

ze skargi P. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych., Odwołanie od powyższej decyzji złożył P. L. wnosząc o 'zmianę Domu Pomocy Społecznej w Ł. na Dom Pomocy Społecznej dla osób...

II SA/Ol 725/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-05

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Kolegium...
ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1729, dalej: u.p.s.) po rozpoznaniu odwołania A. Z. od decyzji działającej...

I SA/Wa 1630/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

., Nr [...], o zmianie decyzji o ustaleniu opłaty z pobyt P. Z. w Domu Pomocy Społecznej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję...
., Nr [...], Prezydent [...] ustalił odpłatność za pobyt P. Z. za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w [...]., Pismem z [...] stycznia 2018 r. organ powiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100