Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wójtem Gminy K. a Burmistrzem S. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu M. K. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Burmistrza S. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Pismem z dnia [...] grudnia 2007 r. Kierownik Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T...

I OW 121/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Miasta W. a Prezydentem Miasta K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie świadczeń z zakresu pomocy społecznej A. K. postanawia...
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 22 § i pkt 2 k.p.a., Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy T. w W., działając...

II SA/Ke 283/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-26

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] znak...
z dnia [...] znak: [...] w sprawie skierowania M. K. do Domu Pomocy Społecznej w Z., W motywach rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze przytoczyło brzmienie art...

II SA/Kr 429/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-11

oddala WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Kierownik Filii Nr [....] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. działając z upoważnienia Prezydenta Miasta K. , skierowanymi...
. w wysokości 62,70 zł. Zatem rozpoznając wniosek organ wziął pod uwagę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej dochód za miesiąc kwiecień 2006 r., który wynosił 545,60...

II SA/Łd 852/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-23

. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.) i upoważnienia Prezydenta Miasta [...] udzielonego pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (zarządzenia...
Prezydenta Miasta [...] z dnia 26 kwietnia 2004r., nr 1563/IV/04 i nr 1564/IV/04), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] ustalił miesięczną opłatę za pobyt...

II SA/Kr 787/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-23

przez opiekuna prawnego H. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
. Z. działającej przez opiekuna prawnego H. A., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia...

I OW 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy K. o rozstrzygnięcie...
sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku...

II SA/Ol 1128/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-16

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia '[...]' Dyrektor Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, zmienił decyzję z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany decyzji o odpłatności za pobyt J. D. w Domu...

II SA/Bd 640/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2008r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia T. T. w domu pomocy społecznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) o umieszczeniu T. T. w Domu Pomocy Społecznej w S., określając jednocześnie ponoszenie odpłatności za pobyt...

I SA/Wa 412/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-11

zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej [...] w M. decyzji Prezydenta W. z dnia [...] października 2006 r., nr [...] dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej...
w ten sposób, że ustalono odpłatność za pobyt P. B. w Domu Pomocy Społecznej [...] w M. w wysokości [...] zł. miesięcznie, pozostałą zaś odpłatność stanowiącą różnicę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100