Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 701/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-01-13

religijnych kaznodziei na rzecz wyznawców i pozyskiwanie nowych wyznawców nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 7 powyższej...
, przyczyniając się do podnoszenia poziomu moralnego społeczeństwa, służy także utrzymaniu ładu i porządku społecznego oraz poszanowania władzy, a rzetelna postawa członków...

II SA 2156/83 - Wyrok NSA z 1984-04-18

, że 'jest ich wystarczająca ilość'. Adwokaci z tego terenu w pełni zaspokajają zapotrzebowanie na pomoc prawną również ludności z terenu P. G. Jeżeli, zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej...
, zachodzi konieczność zapewnienia pomocy prawnej ludności z terenu P. G., to Rada Adwokacka powinna rozważyć możliwość utworzenia zespołu adwokackiego i wyznaczenia...

SA/Wr 743/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-02-21

wieku, najemczyni przyjęła do swojego mieszkania Zbigniewa S. i jego żonę Grażynę, żądając w zamian 'wyżywienia, ubrania, opieki oraz odpowiedniej pomocy i pielęgnowania...
w zasady współżycia społecznego'. Wobec niewyjaśnienia tych okoliczności, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji jako wydanej z naruszeniem prawa...

II SA 735/84 - Wyrok NSA z 1984-08-06

. Przy interpretowaniu bowiem treści normy prawnej szczególną rolę odgrywa ustalenie celu normy, to znaczy rezultatu, jaki w sferze stosunków społecznych zamierzono osiągnąć za pomocą...
- co wynika z art. 1 tej ustawy - uczestnikom walk o narodowe i społeczne wyzwolenie Ojczyzny, bojownikom o zachowanie polskości na ziemiach zagarniętych przez zaborców...

SA/Wr 21/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-03-16

, który decyzją z dnia 26 września 1983 r. nr GKM/TB/8176/45/83 utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu administracji I instancji, powołując się na ważny interes społeczny...
może wydać decyzję o zmianie w stanie zajmowania lokali użytkowych w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. , Cytowany przepis...

III SA 39/84 - Wyrok NSA z 1984-04-10

zasiłek z zakładu ubezpieczeń społecznych w wysokości 10.000 zł miesięcznie, nie płacąc w tym czasie składek. W tej sytuacji zeznany dochód w pełni pokrywał wydatki...
od niego. Organy podatkowe nie ustosunkowały się również do przedłożonych dokumentów, stwierdzających, że skarżący korzysta z pomocy rodziny przebywającej za granicą...

II SA 1013/84 - Wyrok NSA z 1984-09-20

do skargi, wyjaśnia, że zrzekł się dożywotniego użytkowania wyłącznie na rzecz Karola M. 'za udzielenie mi pomocy w sprawie wyżywienia i wszechstronnej pomocy usługowej...
w nabyciu spornej działki. W tych warunkach organy administracji mogły dokonać wyboru kandydata na nabywcę zgodnie z przepisami prawa oraz oceną interesu społecznego...

SA/Wr 567/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-09

artykułów z tworzyw sztucznych oraz pomocy szkolnych, albowiem rzemieślnik samowolnie zmienił siedzibę zakładu bez powiadomienia tego Wydziału. , W odwołaniu skierowanym...
pomocy szkolnych dla uczniów początkowych lat nauczania/ oraz na opinię o nim, w której scharakteryzowany został jako zdyscyplinowany rzemieślnik, wydane przez Cech...

II SA 56/84 - Wyrok NSA z 1984-03-21

. Sprawdzono gleboznawczą klasyfikacją gruntów na tej działce. Badania polegały na ponownym ustaleniu klasy gruntu za pomocą odkrywek glebowych. Część gruntu zaklasyfikowanego...
Radomski stwierdził, że:, - w toku czynności kierowano się zasadami określonymi w art. 6 i art. 7 Kpa, przedkładając interes społeczny nad subiektywny interes obywatela...

SA/Wr 765/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-02-14

, a nawet sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. , Zdaniem organu II instancji, odpowiadającego na tę skargę, ustalenia o niewłaściwym świadczeniu usług przez wyczekiwanie...
przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi', pozbawione są siły przekonywania. Można wprawdzie zwalczać za pomocą różnorodnych argumentów poszczególne dowody uwzględnione...
1   Następne >   2