Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 290/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-06-29

1983 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej. Decyzją nr OS-1/83 z dnia 15 stycznia 1983 r. Naczelnik Gminy B. odmówił Władysławowi M., mieszkańcowi...
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych /Dz.Urz. MZiOS nr 6 poz. 33/. , Z decyzją tą nie zgodził...

I SA 1300/82 - Wyrok NSA z 1983-02-08

się do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ZBoWiD w O. , Decyzją Naczelnika Miasta O. z dnia 30 maja 1980 r. orzeczono objęcie powyższego lokalu przepisami...
. - wyprowadziła się do Domu Pomocy Społecznej, konsekwencją czego było objęcie powyższego lokalu przepisami o szczególnym trybie najmu /co nastąpiło z mocy samej ustawy i nie wymagało...

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

w tym pojęciu mieszczą się sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, przez które rozumie się 'system świadczeń zapewniających pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznych...
Decyzje organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym pracowników i wymiaru z tego tytułu składek, podlegają kontroli Naczelnego...

SA/Wr 496/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-10-20

Właściciel gospodarstwa rolnego, pozostający w prawnie nie rozwiązanym związku małżeńskim, jest obowiązany opłacać składki na Fundusz Społecznego Ubezpieczenia Rolników...
również za małżonkę /art. 44 w związku z art. 2 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin...

SA/Wr 367/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-22

cywilnego klauzula zgodności z zasadami współżycia społecznego nie może być stosowana w ocenie uprawnień lub obowiązków powstających w obszarze normowanym przepisami prawa...
administracyjnego bądź finansowego, w których nie występuje jej odpowiednik., 2. 'Zasady współżycia społecznego' mogą być w postępowaniu administracyjnym uwzględnione wówczas...

I SA 1384/82 - Wyrok NSA z 1983-02-18

. oraz odmówił przyznania najemcy tego lokalu - Anieli L. - pomocy finansowej na częściowe pokrycie podwyższonego czynszu najmu z tytułu nadwyżki powierzchni mieszkalnej...
. , Od decyzji tej Aniela L. wniosła odwołanie do Wojewody Siedleckiego, zarzucając, że jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego w PRL, a jako taka...

SA/Ka 472/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-10-18

wykonywania rzemiosła, powołując się na względy interesu społecznego, to jest na okoliczności nie przewidziane ustawą. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
, jeżeli są one wytwarzane osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozostających z osobą wykonującą rzemiosło we wspólnym gospodarstwie domowym. jeżeli wniosek odpowiada warunkom...

II SA 458/83 - Wyrok NSA z 1983-06-17

. Naczelnik natomiast żądał prowadzenia hodowli bydła mlecznego i wobec odmowy Mariana A. nie udzielał mu żadnej pomocy w prowadzeniu gospodarstwa i nabyciu niezbędnego...
grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin - Dz.U. nr 40 poz. 268/. Z przepisów tych wynika, że należy tworzyć i rozwijać...

III ARN 23/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

narusza interes społeczny., Naczelny Sąd Administracyjny przyjmując w zaskarżonym wyroku, że określenie należności przypadających od (...) powinno było nastąpić stosownie...
od wcześniejszych i w sposób bardziej racjonalny regulują kwestię ochrony gruntów rolnych i leśnych za pomocą środków ekonomicznych /finansowych/. Przyjęte w nowej ustawie...

I SA 217/83 - Wyrok NSA z 1983-06-10

administracji państwowej ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia takiego sprawcy z lokalu - w razie potrzeby przy pomocy organów Milicji Obywatelskiej - składając wniosek...
zwykłego trybu postępowania. Szkodliwość społeczna samowolnego zajmowania lokali mieszkalnych jest tak wielka, że konieczne jest zapewnienie należytej szybkości działania...