Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Praca na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy...
we właściwości gminy. Natomiast zadania gminy m.in. z pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, realizowane sa przez podmioty (jednostki organizacyjne...

III SA/Kr 1062/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-20

r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka...
, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane. I., Decyzją z dnia [...] 1997 r. nr [...] wydaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej na podstawie art. 12...

III SA/Kr 765/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-29

2008 r. Nr : [...] przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji Pismem...
, które wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 10 lipca 2007 r., K. G. zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie go do domu pomocy społecznej., Decyzją z dnia...

I OSK 624/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Łd 741/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...
oddalił skargę R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...], w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej...

II SA/Bd 385/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm., dalej powoływanej jako ustawa o pomocy społecznej), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...
1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 ze zm., dalej powoływanej jako kpa), orzekł o skierowaniu M. J. do Domu Pomocy Społecznej w T...

I OSK 1188/08 - Wyrok NSA z 2009-06-09

z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn...
. Nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej w Z., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Utrzymując...

I OW 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Dębica jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy. I OW 151/09...
. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z [...] czerwca 2007r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy...

IV SA/Wr 351/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-29

1 k.p.a., art. 38 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., Nr 64 poz. 593 ze zm...
.) (zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej), utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr we W. z dnia 4 lutego 2008 r., Nr .[...], którą...

VIII SA/Wa 204/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej bądź ups, oraz art. 104 ustawy z dnia...

II SA/Łd 621/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-04

roku przy udziale - sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1...
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., nr 64, poz. 593 ze zm.) i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19...
1   Następne >   +2   +5   +10   100