Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ ma zastosowanie przepis art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi...
z powołanej ustawy o pomocy społecznej. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa...

II SA/Ka 2373/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-03

Dla otrzymania przez cudzoziemca świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego nie wystarczy spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek z art. 32 ust. 1...
ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Niezależnie bowiem od warunku nieprzekraczania tzw. kryterium dochodowego, uregulowanego...

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

Upoważnienie zawarte w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, w zakresie obowiązku określenia w drodze...
'uchwały gminy' zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej, odnosi się do rady gminy, a nie do jej zarządu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

II SA/Gd 1339/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-26

i w tym samym miesiącu składa wniosek o przyznanie jej renty socjalnej na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64...
Adriana M. na decyzję Wojewody B. z dnia 17 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie renty socjalnej uchyla zaskarżoną decyzję. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D...

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

Jeśli w sprawie z zakresu pomocy społecznej szczególny dowód w postaci wywiadu środowiskowego nie wyjaśnia wszystkich okoliczności faktycznych niezbędnych...
do jej rozstrzygnięcia, wówczas poprzez art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ należy wykorzystać środki dowodowe...

II SA/Ka 1013/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-28

Gmina może wprowadzić na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ generalne zwolnienie...
od opłat za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej według ustalonego przez siebie kryterium dochodowego. Uchwałą z 20 marca 1998 r. Rada Miejska w D. dokonała zmiany uchwały...

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

tę godność naruszających mimo zadeklarowanej konstytucyjnie szczególnej pomocy społecznej ze strony władz publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
decyzję i poprzedzającą ją decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy N. z dnia 2 lutego 1999 r. (...); (...). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy N. decyzją...

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

Organ administracji publicznej wydając decyzję z powołaniem na art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm...
roku o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 roku, nr 64 poz. 414/, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. postanowił:, - zmienić decyzję z dnia 1 września 1998...

II SA 2734/99 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 64 poz. 414 ze zm./ stanowi, że decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia...
pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego. Wywiad ten przeprowadza pracownik socjalny., Z przepisu tego wynika bezpośrednio wniosek...

III RN 52/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

i przekazał sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu-Ośrodkowi Zamiejscowemu we Wrocławiu. do ponownego rozpoznania. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w G. decyzją z dnia 24...
rodziny strony i ustalił, iż uzasadnia ona objęcie jej pomocą społeczna na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13...
1   Następne >   +2   +5   7