Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 842/91 - Wyrok NSA z 1991-10-24

Zasiłek stały, określony w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/, przysługuje osobom spełniającym warunki...
Rady Miasta i Gminy w B. przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. na podstawie art. 3, 7 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 pkt 1, art. 29 ust. l, art. 30 ust. l, art...

II SA 643/91 - Wyrok NSA z 1991-10-04

Skoro osoba zainteresowana w uzyskaniu zasiłku celowego /art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. nr 87 poz. 506/ na uregulowanie...
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/ zasiłek celowy z pomocy społecznej może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej...

SA/Wr 817/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-27

wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/, a zatem czy osoba, której odmówiono zaniechania poboru w całości...
lub części podatku, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

SA/Wr 841/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-07

brzmienie na skutek zmiany dokonanej ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506 - art. 58/. Obecnie prowadzenie, utrzymywanie...
przepisem art. 58 ustawy o pomocy społecznej jedynie gmina ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie i zakładanie żłobków. W konsekwencji dysponuje także wyłączną kompetencją...

W 6/91 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-10-02

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznej służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów...
pracowników zakładów społecznej służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów /Dz.U. nr 58 poz. 346 ze zm./ a w szczególności...

II SA 670/91 - Wyrok NSA z 1991-09-27

dramatyczną sytuację finansową /nie dostaje zasiłku, nie ma żadnych oszczędności, odmówiono mu zapomogi z pomocy społecznej/. W tej sytuacji wniósł o orzeczenie przez Sąd...

II SA 872/91 - Wyrok NSA z 1991-11-15

, Renata R. zwróciła się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, który poinformował ją, iż decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych może być przedmiotem skargi do Naczelnego...

SA/Wr 673/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-08-13

w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej /par. 1 ust. 4/;, - wprowadza się pełną odpłatność za wyżywienie pracowników placówek...
oświatowo-wychowawczych /par. 2 ust. 1/;, - zwolnieniu od opłaty za wyżywienie podlega szefowa kuchni i pomoc kuchenna /par. 2 ust. 2/;, - uchwała wchodzi w życie z mocą...

U 12/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-11-27

Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności przepisów Instrukcji nr 7/76 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej...
z dnia 15 czerwca 1976 r. w sprawie recept wystawianych przez zakłady społeczne służby zdrowia /Dz.Urz. MZiOS nr 14 poz. 40 ze zm./ z - art. 70 ust. 2 pkt 2 oraz art. 3...

SA/Gd 295/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-05-15

będzie względami gospodarczymi lub społecznymi jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu...
./., Organ odwoławczy zwrócił uwagę, iż podatniczce udzielono już pomocy w spłacie zobowiązania podatkowego poprzez rozłożenie jego płatności na raty oraz umorzenie...
1   Następne >   2