Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 844/90 - Wyrok NSA z 1990-12-18

. 446 ze zm./ nabywa się prawo do zasiłku niezależnie od tego, czy pracodawca uiszczał składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracownika., 2. Artykuł 15 ust. 1 pkt 2 in...
, rzemieślnicy, właściciele sklepów itp./; tylko w takiej sytuacji ważne jest, czy były opłacane składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

IV SA 159/90 - Wyrok NSA z 1990-05-10

rozmieszczenia adwokatów zapewnia zaspokojenie potrzeb społecznych na pomoc prawną we wszystkich dziedzinach. , Decyzją z dnia 22 czerwca 1989 nr BOP.II.A.810/1/98...
Adwokackiej. Wskazała ponadto, że plan rozmieszczenia jest ustalany z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb w zakresie odpłatnej pomocy prawnej dla ludności. , W odpowiedzi...

III ARN 27/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

grudnia 1988 r. wyraził zgodę na wykonywanie przez adwokata Andrzeja J. indywidualnej praktyki adwokackiej w K., uzasadniając tę decyzję własną oceną stanu potrzeb społecznych...
w zakresie pomocy prawnej w obrębie tego miasta., Decyzję Ministra Sprawiedliwości zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Okręgowa Rada Adwokacka...

SA/Wr 137/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-06-27

, zwłaszcza zaś art. 9, art. 12, art. 13 i art. 77 Kpa, oraz zasad współżycia społecznego i słusznego interesu skarżącej., Odpowiadając na skargę, Okręgowa Rada Adwokacka...
zapewnienia ludności należytej pomocy prawnej /art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze - Dz.U. nr 16 poz. 124/, co w praktyce oznacza...

SA/Gd 1037/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-12-21

, spółdzielczymi i społecznymi jednostkami organizacyjnymi uznaje się wypłatę ryczałtu pieniężnego za jazdy lokalne, przyznanego pracownikowi za używanie do celów służbowych własnego...
pracowników do wykonywania usług - pomocy prawnej w postaci doradztwa, udzielania opinii, zastępstwa procesowego. Z tego stanu faktycznego wynika logiczny wniosek...