Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1523/87 - Postanowienie NSA z 1987-09-21

się o przyznanie świadczeń z funduszy pomocy społecznej., W skardze na to pismo do Naczelnego Sądu Administracyjnego rodzina Konstancji W., występująca w jej imieniu, wniosła...
We wszystkich rodzajach świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego, w tym również świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń...

III AZP 14/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 września 1983 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych...

III AZP 2/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania., W myśl art. 1 ustawy prasa, zgodnie z Konstytucją PRL, korzysta z wolności słowa...
:, - rozpowszechnia informacje oraz wyraża opinie służące rozwojowi socjalistycznych stosunków społecznych, gospodarki narodowej, nauki i kultury; współpracy międzynarodowej...

II SA 2122/86 - Wyrok NSA z 1987-06-26

'wyższej społecznej konieczności'. , W sytuacji, gdy racjonalizacja zatrudnienia jest możliwa za pomocą środków ekonomicznych, a przede wszystkim za pomocą racjonalizacji...
zawodu., 3. 'Interes społeczny', o którym mowa w powyższym przepisie, musi mieć charakter ogólnokrajowy oraz w takim stopniu poważny i jednoznaczny, by odstępstwo...

SA/Po 925/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-12-02

azbestowo-cementowymi, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 lutego 1986 r. nr EN-4433-13-79/86 jest dopuszczalne pod warunkiem zatwierdzenia...
stanu technicznego i użytkowego., Od tej decyzji Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa i Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym w Z. złożyli odwołanie do dyrektora Wydziału...

IV SA 906/86 - Wyrok NSA z 1987-02-27

, że zainteresowany był jedynym obrońcą wojskowym na terenie Z. zanim przeszedł na emeryturę, a ponadto występuje tam duże zapotrzebowanie na pomoc prawną w zakresie spraw...
', jednakże wniosku nie uznano za zasadny, ponieważ w Z. działają dwa zespoły adwokackie, które 'w pełni zabezpieczają pomoc prawną miejscowej ludności', wobec czego...

SA/Wr 744/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-12-04

fachowej pomocy prawnej. Jeśli strona działa bez adwokata, rzeczą sądu jest udzielenie jej 'potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych' oraz pouczenie 'o skutkach...
. Zawsze jednak, kiedy stronie będzie chodziło nie tylko o napisanie pisma procesowego, ale również o udzielenie pomocy prawnej, właściwym do udzielenia tej pomocy...

III SA 543/87 - Wyrok NSA z 1987-10-13

pierwszej potrzeby ani też nie stanowi on pomocy humanitarnej, co ewentualnie uzasadniałoby jego zwolnienie od cła, w myśl art. 20 ust. 4 prawa celnego /Dz.U. 1984 nr 57 poz...
na społeczny aspekt niniejszej sprawy. Każde nowoczesne państwo, a w szczególności państwo socjalistyczne, otacza wszechstronną opieką swoich obywateli, dbając m.in....

II SA 1204/86 - Wyrok NSA z 1987-02-02

realizował typowe zadania organizacji społecznej w postaci niesienia pomocy przesiedlonym na te tereny polskim rodzinom., Pierwsza wersja działalności skarżącej, ukazana...
była zaangażowana przy rozdziale darów przesłanych z zagranicy dla Polaków w ZSRR i opiekowała się rodzinami polskimi wymagającymi pomocy., W odpowiedzi na skargę Zarząd Główny...

SA/Wr 227/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-06-16

bowiem w grę przepisy art. 119 ust. 2-4 ustawy określające tryb skreślenia z listy studentów w razie popełnienia przewinienia o szczególnej szkodliwości społecznej...
/. W czasie podejmowania zaskarżonych decyzji obowiązywał ramowy regulamin studiów w Akademiach Medycznych wprowadzony zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej...
1   Następne >   2