Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)., Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS...
. o pomocy społecznej - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) należą m. in.:, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy...

I OPS 7/17 - Uchwała NSA z 2018-06-11

Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), opłat za pobyt...
w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3...

III SA/Łd 449/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-03

Rady Miejskiej w Łodzi nr LXVII/1722/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone...

I OSK 1961/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz...
Społecznej w K., w szczególności w zakresie oceny kwalifikacji osoby kierującej Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. - [...]. Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono...

IV SA/Gl 671/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-30

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Miasta K. przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie:, 1) ustalenia miesięcznej opłaty, jaką A. K. zobowiązana...

II SA/Rz 803/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-11

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania J.Ł. do domu pomocy społecznej, w pkt 2 skierował J.Ł. do domu pomocy społecznej najbliższego względem miejsca zamieszkania...
2018 r. nr [...] działający z upoważnienia Starosty [...] Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w R. postanowił umieścić J.Ł. w Domu Pomocy Społecznej dla osób...

IV SA/Wr 815/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-13

przez gminę wydatków za pobyt w domu pomocy, społecznej oraz zobowiązania do zwrotu należności, , uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji...
. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), dalej: u.p.s., zarządzenia nr [...] Prezydenta W. z dnia 22 marca 2016 r...

III SA/Łd 236/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-09

Miejskiej w Łodzi nr LXII/1612/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze 2. zasądza...

I OW 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

umieszczenia w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że w dniu 30 lipca 2018 r. do Miejsko-Gminnego OPS w [...] wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Pomocy...
Rodzinie w [...] w sprawie zmiany decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r., kierującej B.Ł., z Domu Pomocy Społecznej w [...] przy ul. [...] wraz z dokumentacją...

II SA/Po 746/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-17

Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Starosty [...] z dnia [...] lutego 2017r. Nr [...] oraz decyzję Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] lipca 2016r. nr [...] Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100