Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 3187/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r...
z dnia 11 września 2013 r., nr [..]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..], wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca...

IV SA/Gl 581/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-28

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 r., złożonym do Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w O. A.J., mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w D. (od dnia 29 września 2010 r.), prowadzonego przez podmiot prawa prywatnego, zgłosiła potrzebę umieszczenia...

IV SA/Gl 1185/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-02

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 20 maja 2015 r., złożonym do Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B., D.N. reprezentowana przez radcę prawnego, domagała się umieszczenia w domu pomocy społecznej w B., w trybie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12...

IV SA/Wr 105/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt ojca - B. T. w Domu Pomocy Społecznej uchyla...
decyzji z dnia [...] lutego 2015r., nr [...] w sprawie ustalenia odpłatności w/w za pobyt ojca - B. T. w Domu Pomocy Społecznej '[...]' w B. oraz decyzji ją zmieniającej...

III SA/Gd 278/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-02

Kolegium Odwoławczego z dnia 26 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 stycznia 2016 r...
. opłat za pobyt W. K. w domu pomocy społecznej w wysokości 210,80 zł miesięcznie., W sprawie zaistniały następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją z dnia 30...

I OSK 338/15 - Wyrok NSA z 2016-10-05

w B. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o zakwalifikowanie i skierowanie do domu pomocy społecznej...
i skierowania do domu pomocy społecznej., Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan faktyczny i prawny sprawy, Sąd wskazał, że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B...

II SA/Po 678/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla...
społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm. - dalej: u.p.s.; ustawa o pomocy społecznej), w wyniku rozpatrzenia sprawy z odwołania Z. C. (dalej...

III SA/Kr 718/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

2015r. nr [....] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej I. skargę oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz...
w mocy decyzję Burmistrza Gminy i Miasta z dnia [...] 2015r. Nr [...] kierującą K. J.- dalej skarżącą - do Domu Pomocy Społecznej w Ł., Jako podstawę prawną decyzji...

II SA/Go 206/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-28

na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. - określanej dalej jako u.p.s.) oraz rozporządzenia Ministra...
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61. poz. 543 ze zm. - określanego dalej jako rozporządzenie z 2005...

II SA/Bd 888/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-13

. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm.), orzeczono o skierowaniu P. K. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych...
w [...]., W uzasadnieniu organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...]2013r. sygn. akt VI RNs 554/11 Sąd Rejonowy w [...] postanowił skierować P. K. do domu pomocy społecznej bez jego zgody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100