Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 3-8/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Uchwała rady gminy ustalająca zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze nie ustanawia...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rz. z dnia 2 stycznia 1996 r. nr MOPS Ia 9142u/811/96,, - z odwołania Kamili M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

I SA 440/96 - Wyrok NSA z 1996-12-16

Dom pomocy społecznej, jakkolwiek jest zakładem pracy dla pracowników obsługi w rozumieniu kodeksu pracy, nie jest zakładem pracy w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy z dnia...
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ skargę Domu Pomocy Społecznej w M. na decyzję Ministra...

SA/Ka 2772/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-10-15

Zasiłek celowy na spłatę zadłużenia czynszowego nie mieści się w zadaniach własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym /art. 10 ust. 2 ustawy z dnia...
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/., Nie chodzi przy tym o zaspokojenie jednorazowej potrzeby bytowej, jakiej służy zasiłek celowy...

I SA 429/96 - Wyrok NSA z 1996-11-06

Dyrektor domu pomocy społecznej, utworzonego na podstawie par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie domów pomocy...
/ skargę dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Z.G. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1996 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Ł 398/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-05-28

Przekazanie zasiłku celowego z pomocy społecznej bezpośrednio na cel, któremu miał on służyć, z pominięciem uprawnionego, nie narusza przepisów ustawy z dnia 29...
listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. oddala skargę. Decyzją z dnia 16 września 1994 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł...

III ARN 99/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

dzieckiem nie przekracza kwoty najniższej emerytury - art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/. Sąd...
Społecznej w K. z dnia 15 marca 1994 r. (...), którą odmówiono zainteresowanej przyznania stałego zasiłku z pomocy społecznej z tytułu wychowywania dziecka chorego na astmę...

I SA 350/96 - Wyrok NSA z 1996-07-11

1. Przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506 ze zm./ nie zawierają podstawy do nałożenia na osobę pobierająca bezzwrotne...
. 43 ust. 2a w zw. z art. 45 i art. 31 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

III ARN 14/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z prośbami o przyznanie jej comiesięcznej pomocy finansowej dla dwuletniego dziecka Pameli F. oraz zasiłku na zapłacenie...
. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/., Od decyzji tej odwołała się Zofia F. podnosząc w swym piśmie z dnia 15 lutego 1994 r., że domaga się przyznania...

SA/Wr 1304/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-09-10

Świadczenie usług opiekuńczych z pomocy społecznej jest odpłatne, jeżeli w rodzinie uprawnionego dochód na osobę przekracza wysokość najniższej emerytury. Dyrektor...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. przyznał Romanowi O. pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych, ustalając odpłatność w wysokości 5 procent kosztu usługi, tj. 0,15...

II SA/Łd 461/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-03

Osoby korzystające z pomocy są obowiązane w myśl art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ do współudziału...
. uchyla zaskarżoną decyzję. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. odmówił Małgorzacie D. przyznania zasiłku okresowego w styczniu 1996 r., powołując się na brak...
1   Następne >   +2   5