Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ uwzględnia waloryzację kwot określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy dokonaną po wydaniu decyzji...
wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 9 maja 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy...

II SA 401/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

Ośrodek pomocy społecznej przyznający świadczenia warunkowane stanem zdrowia wnioskodawcy ma prawo zbierać /przetwarzać/ informacje dotyczące jego zdrowia. Naczelny Sąd...
skargę. Skarżąca do 1 grudnia 1997 r. korzystała ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy w W. W toku rozpoznawania wniosku o przyznanie zasiłku okresowego Ośrodek...

OPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-15

Przepis art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 października 1999...
r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 90 poz. 1001...

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Pracy we własnym gospodarstwie rolnym nie można uznać ani za zatrudnienie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 19 lutego 1999 r.; (...). Mirosław K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...

OPK 18/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Małżonkowie tworzący rodzinę zastępczą są rodziną, o której mowa w art. 33e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz...
. 414 ze zm./, w brzmieniu tego przepisu przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw /Dz.U. nr 72 poz...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ uwzględnia waloryzację kwot określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy dokonaną po wydaniu decyzji...
listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ w wyniku waloryzacji w rozumieniu art. 35a tej ustawy, zobowiązuje organ odwoławczy przy badaniu...

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Związki pomiędzy ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ a ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu...
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej - prowadzące do pozbawienia jej prawa do gwarantowanego zasiłku okresowego - tylko z tej przyczyny, że mimo, iż jest stanu wolnego...

II SA/Kr 911/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-04

społecznej skonkretyzowana przez art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ i par. 4 rozporządzenia Ministra Pracy...
i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej /Dz.U. nr 55 poz. 662/., Ustawowym obowiązkiem gminy jest poszukiwanie optymalnych metod współpracy z podmiotami...

II SA/Kr 876/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-26

Przepis art. 2b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń...
, art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. odmówił przyznania Wiktorii W.-C. pomocy...

III RN 162/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-12-20

Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, które nie mają wspólnego organu wyższego...
stopnia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2001 r. sprawy z wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego...
1   Następne >   +2   +5   9