Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1458/87 - Wyrok NSA z 1988-09-30

na zasadzie art. 68 par. 2 Kpa przed wpisaniem do wywiadu proponowanej formy pomocy., 2. Wywiad społeczny, będący podstawą orzekania o przyznaniu uprawnienia /pomocy społecznej...
społecznej /Dz.U. R.P. nr 92 poz. 726 ze zm. oraz par. 2 ust. 1 pkt 3 instrukcji nr 5/68 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie pomocy...

K 1/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

' prawa do ubezpieczenia społecznego /jak również 'rozbudowę' różnych form pomocy społecznej/ to jest ustanawia dyrektywę postępującego /progresywnego/ kształtowania...
urzeczywistnienia' prawa do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy, m.in. poprzez 'rozwój ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości i niezdolności...

I SA 1404/87 - Wyrok NSA z 1988-05-11

Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w W., nakazano opróżnienie zajmowanego lokalu oraz - wobec przejścia wymienionej na emeryturę - uznano prawo do uzyskania...

IV SA 227/88 - Wyrok NSA z 1988-05-16

Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizacji i realizacji /M.P. nr 24 poz. 122/ - zawarta w roku poprzedzającym...
regulacja z tego zakresu zawarta jest w uchwale nr 60 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

z treści art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 1 - było przeciwdziałanie zjawisku utrzymywania się ze źródeł sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego...
się od pracy może być tylko czerpanie środków utrzymania ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego; utrzymywanie się ze środków...

IV SA 258/88 - Wyrok NSA z 1988-05-12

sprawie powinno być prowadzone w stosunku do Komitetu Osiedlowego nr 2 Osiedla M. w J., jako strony w sprawie, który - przy pomocy uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w J...
. środków finansowych i materialnych, w ramach popierania czynów społecznych - wykonał w czynie społecznym trwałe ogrodzenie i urządził plac zabaw dla dzieci z naruszeniem...

K 3/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Konstytucji i znajduje wytłumaczenie w przedmiocie regulacji konstytucyjnej., Konstytucja reguluje całość stosunków politycznych i społecznych w państwie, wiele jej norm...
musi się cechować dużym stopniem abstrakcji, znacznie wyższym od norm ustaw zwykłych., Określenie stosunku społecznego jednostek, grup i narodu do dóbr majątkowych...

II SA 1915/87 - Wyrok NSA z 1988-07-01

/ nie jest uzależniona od tego, czy ich właściciel otrzymywał lub otrzymuje od Państwa pomoc finansową i techniczną na powyższy cel. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
. zarzucił, że w toku postępowania nie dołożono starań dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i zebrano niekompletne dowody, nie uwzględniając interesu społecznego...

III SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-03-03

, gdyby przejął gospodarstwo w należytym stanie. Uważa, że jako młody rolnik, zasługuje na pomoc w postaci umorzenia zaległości podatkowych., W odpowiedzi na skargę Dyrektor...
występowania bądź braku w konkretnym wypadku względów gospodarczych lub społecznych, które uzasadniałyby umorzenie. Właściwa ocena występowania bądź braku takich względów...