Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 1789/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-09

oraz zasiłek rodzinny, liczony dla potrzeb pomocy społecznej, w wysokości 147,60 zł. Łączny dochód rodziny wynosił 794,29 zł. Wnioskodawczyni korzystała z pomocy społecznej...
spełnienia przesłanek z art. 4 ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym zasiłek okresowy mógłby zostać przyznany do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium...

OPK 1/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

/Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856 ze zm./, o następującym brzmieniu:, Czy w świetle art. 43 ust. 6 zdanie 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64...
poz. 414 ze zm./ organ pomocy społecznej, który przyznaje stronie rentę socjalną - jest związany datą wydania orzeczenia ustalającego znaczny stopień niepełnosprawności...

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

W postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej rodzinie prawa strony ma każdy członek tej rodziny. Decyzją z 22 grudnia 1998 r. kierownik Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B. na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ odmówił...

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

ust. 1 pkt 1a w związku z art. 31 ust. 4a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 23 czerwca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy pomocy społecznej w formie okresowego zasiłku gwarantowanego po rozpoznaniu...

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

Do złożenia wniosku o udzielenie pomocy społecznej dla rodziny, jak i do złożenia odwołania od decyzji zapadłej w takiej sprawie, uprawniony jest każdy z członków...
decyzję; (...). Decyzją z dnia 22 grudnia 1998 r. (...) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., na podstawie art. 43. ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 29 listopada...

III RN 131/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-07-31

Odwoławcze w O. decyzją z 11 kwietnia 2001 r. utrzymało w mocy decyzję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B.P. z 14 marca 2001 r., odmawiającą Dorocie K. przyznania zasiłku...
stałego z tytułu opieki nad dzieckiem. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...

SA/Sz 1614/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-03

Dom pomocy społecznej, zaspokajając potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające itp. osób uprawnionych do zamieszkiwania w nim, jest dla tych osób domem mieszkalnym...
. Budynek domu pomocy społecznej powinien więc być opodatkowany stawkami podatku od nieruchomości przewidzianymi dla budynków mieszkalnych. Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

Społecznej w S. z dnia 29 sierpnia 2001 r. (...) Jan P. wystąpił z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. o wydanie kopii wszystkich dotyczących go dokumentów...
- osobistych akt - pism i decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydanych od 1 stycznia 1995 r. do 1 czerwca 2001 r. Dyrektor Ośrodka wystąpił do Jana P. powołując...

II SA/Lu 1053/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-09-11

/t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 ze zm./, art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ i art. 13 ust. 1...
podjęta z naruszeniem art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./., Wprawdzie uchwała nr VII/60/2003...

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

upoważniania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz.-Dz. do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych...
1998 nr 102 poz. 651/ Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz.-Dz. postanowił odmówić Andrzejowi G. prawa do zasiłku pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie...
1   Następne >   +2   4