Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 149/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-30

[....] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia .............2004 r., znak:.......... wydaną na podstawie art. 10...
ust. 2 pkt 5a, art. 19 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 87 ust. 8, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r...

I OW 71/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Miasta W. a Prezydentem Miasta C. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej skierowania T. L. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Prezydenta Miasta C. jako organ właściwy w sprawie przeniesienia T. L. do innego domu pomocy społecznej. Pismem z dnia 5 lipca 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta B.-B. a Prezydentem Miasta M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej...
oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K. postanawia wskazać Prezydenta Miasta M. jako organ właściwy do załatwienia...

II SA/Sz 1255/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-15

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] , Wojewoda...
[...], po rozpoznaniu wniosku A. Ch. o umieszczenie w domu pomocy społecznej, orzekł o Jego skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej [...] przy ul. [...] w [...], ustalając opłatę...

II SA/Ol 943/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-13

Z dniem 1 maja 2004r. z mocy art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wygasły decyzje, którymi ustalono odpłatność za pobyt w domu pomocy...
społecznej według zasad ustanowionych przepisami ustawy o pomocy społecznej z 1990r. W tej sytuacji w łaściwe organy pomocy społecznej obowiązane były ustalić na nowo...

IV SA/Wr 450/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-16

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. z [...] r. Nr [...] wydaną z powołaniem się na przepisy art. 104, art. 163 k.p.a. w związku z art. 3 ust. 4 oraz art. 54 ust. 1 i 2...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w przedmiocie odmowy wydania skarżącej skierowania do Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Kr 202/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-19

- WSA/wyr, l - sentencja wyroku Decyzją z dnia [...] października 2004r. Kierownik Filii Nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. po rozpatrzeniu sprawy z wniosku...
. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593 ze zm., zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej), art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SA/Kr 281/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-21

, art. 104, art. 106 ust. 1, 3 i 4, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej...
społecznej należących do właściwości gminy oraz właściwości powiatu, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. odmówił M.P. przyznania świadczenia w postaci zasiłku...

IV SA/Po 707/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-20

Gminy K. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., działając na podstawie art. 6 ust. 16, art. 98, art. 99, art. 104 ust. 1 i 3, art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12...
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm., dalej ustawa o pomocy społecznej) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

I OSK 92/07 - Wyrok NSA z 2007-11-07

[...] nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. przyznaje adwokatowi G. B. od Skarbu Państwa kwotę 240 (dwieście czterdzieści...
[...], nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia [...], nr [...], Starosta G...
1   Następne >   +2   +5   +10   100