Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 1439/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

Wyliczenie powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej zawarte w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm...
./, nie jest wyliczeniem o charakterze zamkniętym. Ustalenie czy istnieje powód udzielenie pomocy społecznej należy do obowiązków organów orzekających na podstawie...

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

Decyzja o odmowie przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit 'a' ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U....
1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ ma charakter uznaniowy., Przepis art. 6 ust. 1 lit. 'a' ustawy o pomocy społecznej nie może być interpretowany w oderwaniu od innych przepisów...

I SA 114/99 - Wyrok NSA z 1999-05-18

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej - oddala skargę. Decyzją z 31.12.1998 r...
. (...) Minister Pracy i Polityki Socjalnej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w K. (...) z 20.10.1998 r. w sprawie odmowy skierowania...

II SA/Łd 646/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-14

Obowiązek poinformowania organu w trybie art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej powstaje tylko wtedy, gdy zmiana w sytuacji osobistej...
i majątkowej podopiecznego jest tego rodzaju, że pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z jedną z przesłanek warunkujących możliwość udzielenia pomocy społecznej...

II SA/Łd 1393/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-02-12

W przypadku gdy przyznanie zasiłku celowego nie przekracza to możliwości finansowych organu przyznającego pomoc społeczną, może być przyznany na podstawie art. 32 ust. 1...
i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ zasiłek celowy na pokrycie kosztów zadłużenia czynszowego. uchyla zaskarżoną...

II SA/Łd 744/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-27

W przypadku dobrowolnego spełnienia obowiązku alimentacyjnego wobec osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej nie ma podstaw do uznania braku współudziału...
tej osoby w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, o jakim mowa w art. 6 ust, 1 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414...

I SA 1450/99 - Wyrok NSA z 1999-12-21

może zostać przyznany stosownie do postanowień art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ zasiłek celowy...
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy M. z 29 czerwca 1999 r. odmawiającą przyznania Danucie M. zasiłku celowego na opłacanie kosztów adwokata., W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Wr 1302/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-04

1. Z dyspozycji art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ wynika m.in. że rada gminy może w drodze uchwały...
ustalić sposób i metody postępowania przy załatwianiu spraw związanych ze sporną pomocą z opieki społecznej. Jednocześnie nie pozwala on na przyjmowanie przez radę gminy...

I SA 633/99 - Postanowienie NSA z 1999-06-30

Wojewoda, jako organ wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 pkt 1 Kpa jest właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie pomocy społecznej nie uchybia przepisom...
. przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 28.01.1999 r. w sprawie zasiłku okresowego, postanawia wskazać Wojewodę L. jako organ właściwy do rozpoznania...

II SA/Lu 564/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-25

do przyznania mu renty socjalnej na podstawie art. 27a ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414/ w świetle art. 27a...
Wojewody Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w L. decyzją z dnia ?3 stycznia 1998 r. wydaną na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa oraz art. 27a ust...
1   Następne >   +2   6