Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

Kw 1/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

określonych celów gospodarczych lub społecznej polityki państwa, doprowadziły do doktrynalnego przekształcenia zasad określających prawotwórczą działalność administracji...
(...)., Przepis art. 122 ust. 2 miał doprowadzić do zwiększenia podstaw rent i emerytur proporcjonalnie do wzrostu państwowej krajowej płacy nominalnej (...). W ocenie społecznej...

II AZP 5/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Jeżeli kierownik wydziału spraw lokalowych urzędu dzielnicowego, w którym nie ustanowiono organu o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej...
o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej, przysługuje kompetencja /jest właściwy rzeczowo/ do wydawania decyzji w sprawie uprawnień do korzystania...

IV SA 1203/88 - Wyrok NSA z 1989-04-25

planu rozmieszczenia adwokatów mogłoby być jedynie zapotrzebowanie ludności K. i jej okolic na zwiększoną pomoc prawną, czego według danych Ministerstwa Sprawiedliwości...
zasady równości obywateli, bez względu na wykonywany zawód, art. 6 Kpa przez uwzględnienie błędnego kryterium w postaci zwiększonych potrzeb na pomoc prawną, art. 7 Kpa...

I SA 1104/88 - Wyrok NSA z 1989-02-24

Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Podniosły, że w uzasadnieniu decyzji podano, 'iż w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do udzielenia...
o niedopuszczalności powstania szkoły, w której nauczanie jest płatne, sprzeczne jest z art. 13 ust. 3 i 4 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, uchwalonego...

II SA 1031/89 - Wyrok NSA z 1989-11-28

Udzielenie pomocy członkowi - lub członkom - ruchu oporu, nawet gdy osoba udzielająca tej pomocy wiedziała o ich przynależności do ruchu oporu, nie czyni z niej samo...
między innymi na opiece nad rannymi żołnierzami w szpitaliku PCK, wysyłaniu paczek dla jeńców wojennych, pomocy dla więźniów i ich rodzin, dla chorych powracających...

II SA 974/89 - Wyrok NSA z 1989-10-23

i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205 ze zm./, to jest jako dzierżawca racjonalnie prowadzący osobiście gospodarstwo rolne lub przy pomocy...
Państwowego Funduszu Ziemi przysługuje jedynie dzierżawcy lub współwłaścicielowi, któremu przysługuje prawo pierwokupu, oraz spółdzielczej, społecznej lub innym...