Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 587/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej oddala skargę. Minister Pracy...
Miejskiej K. wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej [...] w K. dla osób przewlekle [...] chorych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie...

IV SA/Gl 858/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-29

w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r...
., nr [...]. Wnioskiem z dnia [...], złożonym ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. i uzupełnionym w dniu [...], G.M. domagała...

II SA/Sz 352/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-09

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej oddala skargę W dniu [...] przez Prezydenta Miasta wydana została decyzja...
nr [...] o skierowaniu M.G. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w [...], a jego nazwisko zostało umieszczone na liście osób oczekujących...

II SA/Łd 441/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-20

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Miasta Ł. stwierdził wygaśnięcie z dniem 1 października 2010r. decyzji własnej o skierowaniu M. S. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej...

IV SA/Wr 562/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

pomocy społecznej i zobowiązanie do zwrotu tej należności oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] , wydaną na podstawie art. 61 ust. 3 i art. 104 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

II SA/Łd 438/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-26

art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. w zw. z art. 152 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) stwierdził...
wygaśnięcie z dniem 1 października 2010 r. decyzji własnej z dnia [...] o skierowaniu M. K. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej...

II SA/Łd 439/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-18

[...] Prezydent Miasta Ł. działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. w zw. z art. 152 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009...
r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) stwierdził wygaśnięcie z dniem 1 października 2010 r. decyzji własnej z dnia [...]o skierowaniu V. K. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci...

II SA/Bk 731/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-26

na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...].05.2011 r. nr [...], 2...
zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miasto B. na poczet opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ś. w B., babci skarżącego L. Ł. w okresie...

II SA/Łd 435/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-18

. decyzji własnej z dnia [...], o skierowaniu A. J. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. A 5 m. 2 w Ł.., W uzasadnieniu...
organ pierwszej instancji podniósł, że decyzją z dnia [...] skierowano A. J. do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aj 5 m 2, prowadzonego przez Towarzystwo A. Miasto Ł...

II SA/Łd 433/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-08

pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. nr [...] z dnia [...]; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], o skierowaniu E. G. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. A 5 m. 2 w Ł., W uzasadnieniu organ pierwszej instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100